SFS 2012:226 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

120226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.

15 §

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och

sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i

ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter,

statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare
och kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett enskilt fall begärs av
Säkerhetspolisen,

3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

behöver för sin verksamhet,

5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från

högskoleutbildning, eller

6. behövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort

eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:226

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012