SFS 2012:229 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

120229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid
visst vägtransportarbete;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2005:395) om

arbetstid vid visst vägtransportarbete

dels att 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 1 b och 26 a §§, av

följande lydelse.

1 §

3

Denna lag ska tillämpas på arbete som utförs av mobila arbetstagare

som är anställda av företag etablerade i en medlemsstat och av förare som är
egenföretagare under förutsättning att arbetstagaren eller egenföretagaren
deltar i vägtransporter, vid vilka följande ska tillämpas:

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den

15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransport-
området och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)
nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,
eller

� Europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordons-

besättningar vid internationella vägtransporter (AETR).

I fråga om förare finns bestämmelser om körtider samt om raster och

viloperioder i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006
och AETR.

I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete

som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare
både utför arbete som omfattas av denna lag och arbete som omfattas av
arbetstidslagen, ska arbetstiden läggas samman vid tillämpning av denna lag.

1 Prop. 2011/12:69, bet. 2011/12:TU11, rskr. 2011/12:196.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om ar-
betstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter
(EGT L 80, 23.3.2002, s. 35, Celex 32002L0015).

3 Senaste lydelse 2007:92.

SFS 2012:229

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:229

1 a §

Med mobil arbetstagare avses i denna lag varje arbetstagare som

ingår i den del av personalstyrkan som förflyttar sig och som är anställd av
ett företag som utför person- eller varutransporter på väg för andras eller
egen räkning.

1 b §

Med förare som är egenföretagare avses i denna lag en person vars

huvudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller varu-
transporter på väg mot ersättning, i enlighet med ett sådant gemenskaps-
tillstånd som regleras i förordning (EG) nr 1072/2009 eller förordning (EG)
nr 1073/2009 eller ett yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
och

a) som har rätt att arbeta för egen räkning och inte utför arbete för en

arbetsgivares räkning,

b) är fri att organisera den aktuella verksamheten,
c) vars inkomster är direkt beroende av den förtjänst som görs, och
d) är fri att, självständigt eller i samarbete mellan egenföretagare, ha

affärsförbindelser med flera kunder.

För den förare som inte uppfyller samtliga dessa kriterier ska samma

skyldigheter och rättigheter gälla som för mobila arbetstagare enligt denna
lag.

Med arbetstid avses, när det gäller egenföretagare, inte tid som används

för allmänt administrativt arbete som inte direkt hänger samman med
transporten i fråga.

10 §

Med sammanlagd arbetstid avses summan av de timmar under vilka

en arbetstagare har utfört arbete som denna lag är tillämplig på, oavsett om
arbetet har utförts för en eller flera arbetsgivare. Detsamma gäller för
egenföretagare oavsett om arbetet utförts för en eller flera kunder.

Om en person utfört vägtransportarbete i egenskap av såväl arbetstagare

som egenföretagare utgör summan av arbetstiderna den sammanlagda
arbetstiden.

12 §

4

En arbetstagares sammanlagda arbetstid får uppgå till högst

48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra
månader. Detsamma ska gälla för egenföretagare.

Den sammanlagda arbetstiden får dock inte under någon vecka överstiga

60 timmar, med undantag för de fall som avses i artikel 8.6 a i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 och artikel
8.6 b i AETR.

Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska till den läggas

sådana perioder av väntan när arbetstagaren eller egenföretagaren inte fritt
kan disponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd
att utföra arbete. Sådan tid när arbetstagaren eller egenföretagaren skulle ha
arbetat men i stället varit frånvarande på grund av semesterledighet eller
sjukdom ska likställas med fullgjord arbetstid.

4 Senaste lydelse 2007:92.

background image

3

SFS 2012:229

15 §

5

Om det ingår nattarbete i en 24-timmarsperiod som påbörjas efter

sådan avslutad vila som avses i artikel 8 eller 9 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006, artikel 8 i AETR eller 13 eller 14 §
arbetstidslagen (1982:673), får arbetstiden under den perioden inte överstiga
tio timmar.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska i arbetstiden

inräknas sådana perioder av väntan när arbetstagaren eller egenföretagaren
inte fritt kan disponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe
beredd att utföra arbete.

Undantag från begränsningen av arbetstiden vid nattarbete i första stycket

får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som
inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren eller egenföretagaren.

17 §

6

För de lärlingar och praktikanter som är mobila arbetstagare enligt

1 a § gäller de viloperioder som anges i artikel 8 och 9 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 561/2006. Om bestämmelser i arbetsmiljö-
lagen (1977:1160) eller arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter
meddelade med stöd av någon av dessa lagar ger ett för den enskilde
förmånligare skydd ska dock dessa bestämmelser tillämpas.

18 §

7

Arbete får aldrig utföras längre tid än sex timmar i följd utan rast.

Rasten ska uppgå till minst 30 minuter, om arbetstiden omfattar mellan sex
och nio timmar. Om arbetstiden överstiger nio timmar, ska rasten uppgå
till minst 45 minuter. Rasten får delas upp på flera perioder om minst
15 minuter vardera.

Raster under sådan körtid som avses i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 561/2006 och AETR ska förläggas i enlighet med förord-
ningen eller överenskommelsen och räknas som rast även enligt denna lag.

Rast som tas under perioder av väntan, när arbetstagaren eller egenföre-

tagaren inte fritt kan disponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt
arbetsställe beredd att utföra arbete, räknas även som arbetstid.

20 §

Arbetsgivare och egenföretagare ska registrera all arbetstid som om-

fattas av denna lag. Registren ska bevaras hos arbetsgivaren eller egenföreta-
garen i minst två år efter den tidsperiod som arbetet omfattar.

Arbetsgivaren ska på begäran av arbetstagaren lämna denne en kopia av

den registrerade arbetstiden. �ven fackliga organisationer som företräder ar-
betstagare på arbetsstället har rätt att på begäran få en sådan kopia.

21 §

8

Om kollektivavtal som avses i 2 § inte träffas eller om det är fråga

om en egenföretagare, får Transportstyrelsen medge sådana undantag
(dispens) som avses i den bestämmelsen, förutsatt att det finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana undantag som avses i 2 § i fråga om sammanlagd
arbetstid och nattarbete för egenföretagare.

5 Senaste lydelse 2007:92.

6 Senaste lydelse 2007:92.

7 Senaste lydelse 2007:92.

8 Senaste lydelse 2010:1570.

background image

4

SFS 2012:229

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Ytterligare övertid eller mertid, utöver allmän övertid respektive allmän

mertid, får medges med högst 150 timmar under ett kalenderår.

22 §

9

Transportstyrelsen ska se till att lagen följs och har rätt att av arbets-

givaren och egenföretagaren på begäran få de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen.

För att kunna utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att få tillträde till

arbetsställena.

25 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den arbetsgivare eller den

egenföretagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläg-
gande eller ett förbud som har meddelats med stöd av 24 §. Detta gäller dock
inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite.

26 a §

Till böter döms den som är egenföretagare och som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

1. förlägger arbetet så att
a) arbetstiden överstigit vad som är tillåtet enligt bestämmelserna i denna

lag,

b) raster inte kunnat tas enligt vad som föreskrivs i 18 § första stycket,
2. inte uppfyller sina skyldigheter enligt 20 § första stycket, eller
3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Transport-

styrelsen har begärt upplysningar eller handlingar enligt 22 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

9 Senaste lydelse 2010:1570.