SFS 2012:230 Förordning om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

120230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid
vid visst vägtransportarbete;

utfärdad den 26 april 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § i förordningen (2005:399) om arbetstid vid

visst vägtransportarbete ska ha följande lydelse.

1 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2005:395)

om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen,

2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket lagen om arbetstid

vid visst vägtransportarbete, och

3. för verkställighet av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1607.

SFS 2012:230

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012