SFS 2012:231 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

120231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver1 att 2 och 5 a §§ förordningen (1998:1709) om

avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner och bilaga 1
till förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en

mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon
med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt
avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till
sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG3, senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2010/62/EG4,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utfor-

made för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passage-

rare eller gods,

EG-typgodkännande:
� ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbrännings-

motortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/72/EU av den 14 september 2011

om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps

ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet (EUT L 246, 23.9.2011, s. 1, Celex

32011L0072), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/87/EU av den 16 novem-

ber 2011 om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg

på smalspåriga traktorer (EUT L 301, 18.11.2011, s. 1, Celex 32011L0087) och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/88/EU av den 16 november 2011 om

ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelserna om motorer som släpps ut på

marknaden enligt flexibilitetssystemet (EUT L 305, 23.11.2011, s. 1, Celex

32011L0088).

2 Senaste lydelse 2011:199.

3 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037).

4 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062).

SFS 2012:231
Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:231

och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska mon-
teras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på
väg5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/88/
EU6, eller

� en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller

en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de
tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den
22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga förore-
ningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om
ändring i rådets direktiv 74/150/EEG7, senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2011/87/EU8,

motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om vä-

sentliga motoregenskaper,

motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper

vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller
avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning,

små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda

årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer,

motorproduktionsdag: den dag när motorn går igenom den sista kontrol-

len efter det att den lämnat produktionsbanan (på detta stadium är motorn
klar att levereras eller att ställas i lager),

handhållen motor: en motor som ska användas i utrustning som
� bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,
� har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att

operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller

� är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som under-

stiger 20 kilogram,

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har

att göra med framdrivningen av fordonet,

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, till-

handahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden
som den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på
marknaden,

traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga

om egenskaper,

släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en mo-

tor tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller använd-
ning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyn-

digheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och
för kontroll av produktionsöverensstämmelse (det är inte nödvändigt att till-
verkaren är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens
konstruktion),

utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte

är avsedda att användas på väg,

5 EGT L 59, 27.2.1998, s. 1 (Celex 31997L0068).

6 EUT L 305, 23.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0088).

7 EGT L 173, 12.7.2000, s. 1 (Celex 32000L0025).

8 EUT L 301, 18.11.2011, s. 1 (Celex 32011L0087).

background image

3

SFS 2012:231

små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sam-

manlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer,

godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som an-

svarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor el-
ler en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om
typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndighe-
terna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att
åstadkomma produktionsöverensstämmelse,

teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlabo-

ratorium för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighe-
tens räkning, och

flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet

att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal
motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som
inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående
stegets utsläppsgränsvärden.

I övrigt har termer och uttryck som används i lagen (1998:1707) om åtgär-

der mot buller och avgaser från mobila maskiner samma betydelse i denna
förordning.

5 a §

9

Förbränningsmotorer med kompressionständning som är avsedda att

användas för andra ändamål än framdrivning av motorvagnar får släppas ut
på marknaden inom ramen för ett flexibelt system.

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

9 Senaste lydelse 2005:1104.

background image

4

SFS 2012:231

Bilaga 1

10

Avgasreningskrav

1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav

1.2 Traktorer

För att kraven i 3 a § ska anses uppfyllda från det datum som anges i tidta-
bellen krävs att motortypen eller traktortypen vid typgodkännande eller i
samband med att motorn tas i bruk för första gången uppfyller de angivna
kravnivåerna enligt direktiv 2000/25/EG.

a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för

aktuell kravnivå är uppfyllda.

b En motor eller traktor får registreras, säljas, tas i bruk och användas

endast om avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. För motorer tillver-
kade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas
upp med två år.

c Typgodkännanden enligt direktiv 97/68/EG, enligt direktiv 88/77/EEG

eller enligt FN-ECE:s föreskrifter nr 49.02 och nr 96, ska anses som likvär-
diga. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det obligatoriska
genomförandet av steg II.

10 Senaste lydelse 2011:199.

Kravnivå

Motoreffekt
P (kW)

Dag för nya typ-
godkännandena

Dag för registrering
eller utsläppande på
marknadenb

Steg Ic

130�0�P�0�560

30 juni 2001

75�0�P<130

31 december 2000

30 juni 2001

37�0�P<75

31 december 2000

30 juni 2001

Steg IId

130�0�P�0�560

31 december 2000

31 december 2001e

75�0�P<130

31 december 2001

31 december 2002f

37�0�P<75

31 december 2002

31 december 2003

18�0�P<37

31 december 2000

31 december 2001

Steg III A

130�0�P�0�560

31 december 2005

31 december 2005

75�0�P<130

31 december 2005

31 december 2006

37�0�P<75

31 december 2006

31 december 2007

19�0�P<37

31 december 2005

31 december 2006

Steg III Bg

130�0�P�0�560

31 december 2009

31 december 2010

75�0�P<130

31 december 2010

31 december 2011

56�0�P<75

31 december 2010

31 december 2011

37�0�P<56

31 december 2011

31 december 2012

Steg IVg

130�0�P�0�560

31 december 2012

31 december 2013

56�0�P<130

30 september 2013

30 september 2014

background image

5

SFS 2012:231

d Typgodkännande enligt direktiv 97/68/EG, steg II, ska anses som likvär-

digt.

e För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2002.
f För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2003.
g För traktorer i kategorierna T2, T4.1 och C2, enligt respektive definition

i kapitel A punkt A.1 andra strecksatsen, kapitel B tillägg 1 del I punkt 1.1
och kapitel A punkt A.2 i bilaga II till direktiv 2003/37/EG, ska datumen för
steg III B och steg IV skjutas upp med tre år. Fram till dessa datum ska de
krav som anges i steg III A fortsätta att gälla.

2 Gränsvärden

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012