SFS 2012:233 Förordning om upphävande av förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning

120233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1990:1235) om
kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning;

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver

1 att förordningen (1990:1235) om kommunala

föreskrifter om tillfällig försäljning ska upphöra att gälla vid utgången av
september 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Jfr prop. 2011/12:46, bet. 2011/12:CU20, rskr. 2011/12:185.

SFS 2012:233

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012