SFS 2012:232 Lag om upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning

120232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig
försäljning;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1990:1183) om tillfällig

försäljning ska upphöra att gälla vid utgången av september 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:46, bet. 2011/12:CU20, rskr. 2011/12:185.

SFS 2012:232

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012