SFS 2012:236 Förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

120236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel

dels att 1 och 43 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 38 a och 38 b §§,

samt närmast före 38 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 b, 2 c, 3, 5�8, 18, 20,

21�23, 26, 29, 33�41 och 43 a�51 §§,

2. med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 10, 11, 14�17, 25, 27,

28 och 32 §§,

3. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 24, 31, 36, 38 a

och 38 b §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Information vid överlåtelse

38 a §

Den som yrkesmässigt överlåter växtskyddsmedel till någon som

inte använder medlet yrkesmässigt ska informera användaren om

1. att användningen kan innebära en risk för skada eller olägenhet för

människors hälsa och miljön,

2. de faror som hanteringen kan innebära samt hur medlet bör lagras, spri-

das eller i övrigt hanteras,

3. hur rester efter användningen bör tas om hand, och
4. möjliga alternativ som innebär en mindre risk.

38 b §

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den in-

formation som avses i 38 a §.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning
av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71, Celex 32009L0128).

2 Senaste lydelse 2011:929.

SFS 2012:236

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:236

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

43 a §

3

En dispens med stöd av 42 eller 43 § ska förenas med de villkor

som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En sådan dispens får
också förenas med krav på anmälan innan växtskyddsmedlet används.

En dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska alltid

förenas med de villkor som behövs för att följa artikel 9.2 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprät-
tande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar använd-
ning av bekämpningsmedel

4.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:259.

4 EUT L 309, 24.11.2009, s. 71 (Celex 32009L0128).