SFS 2012:237 Yrkestrafikförordning

120237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Yrkestrafikförordning;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009
om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av perso-
ner som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG

1 samt yrkestrafiklagen (2012:210).

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt förordning

(EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transport-
styrelsen att få uppgifter ur dessa register.

Tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen
(2012:210) och denna förordning ska inte tillämpas på företag som uteslu-
tande bedriver

1. transporter med utryckningsfordon,
2. transporter av döda,
3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material i

samband med snöröjning eller halkbekämpning,

4. transporter som endast avser sådan renhållning som en kommun är

skyldig att tillhandahålla,

5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är sär-

skilt inrättade för detta ändamål,

6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till för-

ädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid
bearbetningen av dessa produkter, eller

7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter

från eller förnödenheter för dessa näringar.

1 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:237

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:237

3 §

För kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan stat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) krävs, trots det som
anges i 2 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), endast att transportföretaget
innehar ett gemenskapstillstånd som föreskrivs i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstran-
sporter på väg

2. Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd

om föraren är medborgare i tredje land. Kravet på gemenskapstillstånd gäller
inte för de transporter som är undantagna från ett sådant krav enligt artikel
1.5 i samma förordning.

Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan stater

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där en lastbil, släp-
vagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett växelflak eller en sådan con-
tainer som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den
inledande och den avslutande transportsträckan och fraktas på järnväg, inre
vattenvägar eller till havs den mellanliggande sträckan. Den mellanliggande
sträckan ska vara minst 100 kilometer, och vägtransporten ska ske

� mellan den plats där godset lastas och närmaste pålastningsstation eller

mellan närmast lämpliga urlastningsstation och den plats där godset lossas,
eller

� inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.
En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en

kombinerad transport får innefatta en gränspassage.

Behörig myndighet

4 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § yrkestrafik-

lagen (2012:210).

5 §

Transportstyrelsen utformar skriftliga examensprov i yrkeskunnande

enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

6 §

Trafikverket anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande enligt

2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

2 kap. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Ansökan

1 §

En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska vara skrift-

lig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven i artikel 3 i för-

ordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige ska även

en utredning om gott anseende ges in.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 72 (Celex 32009R1072).

background image

3

SFS 2012:237

Tillståndsprövning

2 §

Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som

styrelsen behöver för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmäs-
sig trafik.

Undantag från examensprov i yrkeskunnande

3 §

Transportstyrelsen får medge undantag från skyldigheten att avlägga

examensprov i yrkeskunnande enligt artikel 8.7 eller 9 i förordning (EG) nr
1071/2009.

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

4 §

Ett beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisations-

nummer,

2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser, och
3. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.
Om tillståndshavaren är en juridisk person eller en näringsidkare som är

bosatt utanför EES, ska beslutet också innehålla uppgift om vem som är tra-
fikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket
eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § och

4 kap. 2 och 6 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar tillstån-
det kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

5 §

Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om någon som

prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210)
byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

6 §

Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en

sådan ansökan i 1�3 §§ gäller i tillämpliga delar en anmälan enligt artikel 4.4
i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 5 § och prövningen med anledning av
en sådan anmälan.

3 kap. Internationella vägtransporter m.m.

1 §

Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som

styrelsen behöver för att pröva en ansökan om transporttillstånd.

2 §

Ett sådant bevis om tillstånd som avses i 3 kap. 3 eller 5 § yrkestrafik-

lagen (2012:210) ska medföras i fordonet under färd. Beviset ska visas upp
för en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman som begär det.

3 §

När en kombinerad transport som avses i 1 kap. 3 § utförs i yrkesmäs-

sig trafik ska det, i ett transportdokument som minst uppfyller kraven i
artikel 6 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av

background image

4

SFS 2012:237

diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel
79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

3,

anges

� för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation, och
� för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och lossningshamn.
Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten genomförs

och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller hamnmyndigheten när
den del av transporten avslutas som har skett på järnväg, inre vattenväg eller
till sjöss.

När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som utför kombine-

rade transporter för egen räkning, på den avslutande sträckan transporteras
av en dragbil som tillhör ett företag som utför transport i yrkesmässig trafik
ska, i stället för vad som anges i första och andra styckena, den del av trans-
porten som har utförts eller ska utföras på järnväg eller inre vattenvägar eller
till sjöss anges i ett särskilt transportdokument.

4 §

Sådana transportdokument som avses i 3 § ska medföras i fordonet.

Dokumenten ska på begäran visas upp för en bilinspektör, polisman eller
tulltjänsteman tillsammans med det gemenskapstillstånd och det förartill-
stånd som avses i 1 kap. 3 §.

4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig
trafik

1 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 10 § yrkestrafik-

lagen (2012:210).

2 §

Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i yrkesmässig tra-

fik enligt ett tillstånd att bedriva sådan trafik, ska tillståndshavaren göra en
skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen.

3 §

En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registrerings-

nummer och, i förekommande fall, uppgift om att fordonet innehas med
nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa

1. ett utländskt registreringsbevis, om fordonet är registrerat i utlandet,

och

2. en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser

enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllt, om en utökning
sker av antalet fordon som ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkes-
mässig trafik.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet

ges in om Transportstyrelsen begär det.

4 §

Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon

som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om be-
skaffenhet och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om väg-
trafikregister och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter som
har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och de

3 EGT 52, 16.8.1960, s. 1121 (Celex 31960R0011).

background image

5

SFS 2012:237

trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik avser. Styrelsen ska
också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt
till det.

5 §

Om en utökning sker av det antal motordrivna fordon som tillståndsha-

varen ska använda ska det prövas att de ekonomiska förutsättningarna enligt
artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda. En prövning ska
också ske av kravet på gott anseende enligt artikel 3.1 b i samma förordning,
om inte en sådan prövning nyligen har gjorts eller av andra skäl framstår
som obehövlig.

6 §

Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att det inte

längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om fordonet inte längre ska använ-
das enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, ska tillståndshavaren
anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för
annan trafik.

5 kap. Underrättelseskyldighet

1 §

En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndig-

heten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för pröv-
ningen av om en tillståndshavare ska underrättas enligt artikel 13.1 i förord-
ning (EG) nr 1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller tillfälligt dras
in.

Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett i trafikutöv-

ningen ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighe-
ten.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förord-

ningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella väg-
transporter eller 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om
sanktionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar.

2 §

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter

eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som
styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

3 §

När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § för-

ordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort
ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet
omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
2. någon som har transporttillstånd,
3. någon som utför cabotagetrafik, eller
4. någon annan prövad som avses i 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 §

yrkestrafiklagen (2012:210).

background image

6

SFS 2012:237

6 kap. Straffbestämmelser och överklagande

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 4.4 i för-

ordning (EG) nr 1071/2009, 2 kap. 5 §, 3 kap. 2 § eller 4 kap. 2 eller 6 §
döms till penningböter.

2 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om över-
klagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210).

7 kap. �vriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av för-

ordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förord-
ning, dock inte i fall som avses i 2�4 §§.

2 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.

5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom styrelsens verksamhetsområde.

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra

Tullverket.

3 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 §

yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Rikspolis-

styrelsen.

4 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens

inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av för-
ordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förord-
ning.

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten

höra Transportstyrelsen.

Undantag

5 §

Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett utländskt körkort

som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik
en kortare sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Intyg

6 §

Transportstyrelsen ska på begäran och efter prövning utfärda sådana

intyg och andra handlingar som avses i artikel 8.8, 19 och 20 i förordning
(EG) nr 1071/2009.

background image

7

SFS 2012:237

Avgifter

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen
(2012:210) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012, då yrkestrafikförord-

ningen (1998:779) ska upphöra att gälla.

2. För transporter av mjölk, mjölkprodukter och ägg samt av slaktdjur till

slakterier gäller 1 kap. 2 § 9 och 10 i den upphävda förordningen till och
med den 31 maj 2013.

3. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som har medde-

lats med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779) och som gäller när
denna förordning träder i kraft ska anses meddelade enligt denna förordning.

4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkes-

trafikförordningen (1998:779) som har ersatts genom en föreskrift i förord-
ning (EG) nr 1071/2009 eller denna förordning, tillämpas i stället den nya
föreskriften.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012