SFS 2012:238 Taxitrafikförordning

120238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Taxitrafikförordning;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till taxitrafikla-

gen (2012:211).

2 §

De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som

i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt taxitrafik-

lagen finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transport-
styrelsen att få uppgifter ur dessa register.

Tillämpningsområde

3 §

Som taxitrafik anses inte

1. transport av passagerare till eller från en arbetsplats, skola eller annan

lokal där bilföraren eller passageraren arbetar eller utbildar sig, om transpor-
ten sker i samband med att bilföraren färdas till sitt arbete eller sin utbild-
ningsplats,

2. transport med personbil av skolelever mellan bostad och skola eller del

av en sådan transportsträcka, om transporten utförs av en förälder eller annan
anhörig till någon av eleverna, eller

3. transport med utryckningsfordon.

2 kap. Taxitrafiktillstånd

Prövningsmyndighet m.m.

1 §

Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § taxitrafik-

lagen (2012:211).

2 §

Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i yrkeskunnande enligt

2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211).

SFS 2012:238

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:238

3 §

Trafikverket anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 §

taxitrafiklagen (2012:211).

Ansökan

4 §

En ansökan om taxitrafiktillstånd ska vara skriftlig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven enligt 2 kap.

5 § taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige ska även

en utredning om gott anseende ges in. I sådana fall ska Transportstyrelsen
godta ett utdrag ur en behörig myndighets register eller ett intyg som är ut-
färdat av en behörig myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är
medborgare eller har sitt hemvist.

Tillståndsprövning m.m.

5 §

Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som

styrelsen behöver för att pröva en ansökan om taxitrafiktillstånd.

6 §

Transportstyrelsen får på ansökan medge att den som har genomgått en

viss gymnasieutbildning eller annan högre utbildning med godkänt betyg i
ett visst eller vissa ämnen som ingår i prov som avses i 2 kap. 8 § taxitrafik-
lagen (2012:211) undantas från skyldigheten att avlägga prov i ett sådant
ämne.

Transportstyrelsen får även medge undantag från skyldigheten att avlägga

prov för den som har minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig
eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag under förutsättning att
sökanden godkänns vid ett kontrollprov som anordnas av Trafikverket.

7 §

Vid prövningen enligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) av sökan-

dens ekonomiska resurser ska särskilt följande beaktas:

� tillgängliga medel inräknat sparmedel, möjligheter till krediter och lån,
� alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja som säker-

het,

� kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalning för fordon, lo-

kaler, anläggningar och utrustning, samt

� behovet av rörelsekapital.

8 §

Den ekonomiska prövningen enligt 2 kap. 5 och 9 §§ taxitrafiklagen

(2012:211) får göras på grundval av redovisningshandlingar, inkomstdekla-
ration med bilagor eller andra handlingar som kan belysa sökandens ekono-
miska situation, såsom en finansieringsplan eller budget.

Som bevis på att sökanden uppfyller kraven på ekonomiska resurser får

Transportstyrelsen även godta ett intyg av en auktoriserad eller godkänd re-
visor eller en bekräftelse eller försäkran av en bank eller ett kreditmarknads-
företag.

background image

3

SFS 2012:238

Taxitrafiktillstånd

9 §

Ett beslut om taxitrafiktillstånd ska innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisations-

nummer, och

2. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.
Om tillståndshavaren är en juridisk person eller en näringsidkare som är

bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska beslutet
också innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt
prövats enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 10 § och

4 kap. 2 och 6 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar tillstån-
det kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

10 §

Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla om den eller de

som är trafikansvariga eller någon annan som lämplighetsprövningen ska
avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

11 §

Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en så-

dan ansökan i 4�6 §§ gäller i tillämpliga delar en anmälan enligt 10 § och
prövningen med anledning av en sådan anmälan.

3 kap. Taxiförarlegitimation

Prövningsmyndighet

1 §

Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 3 kap. 2 § taxitrafik-

lagen (2012:211).

Ansökan

2 §

Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som

styrelsen behöver för att pröva en ansökan om taxiförarlegitimation.

3 §

Om sökanden inte följer ett föreläggande att inom en viss tid ge in ett

läkarintyg, ska ansökningen avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplys-
ning om detta.

Körprov

4 §

Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt ett godkänt

körprov för en sådan legitimation tidigast 12 månader innan ansökan ges in
till Transportstyrelsen.

5 §

Körprov för taxiförarlegitimation ska avläggas inför den som Trans-

portstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov enligt körkortslagen
(1998:488).

background image

4

SFS 2012:238

6 §

Den som avlägger ett körprov för taxiförarlegitimation inför en förar-

prövare hos Trafikverket ska tillhandahålla en personbil som är lämplig för
provet.

7 §

Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens

1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet

hos fordon av det slag som provet avser,

2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon av

det slag som provet avser,

3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som pro-

vet avser, och

4. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

8 §

Ett körprov för taxiförarlegitimation ska godkännas om det visar att sö-

kanden, i de avseenden som anges i 7 §, har de förmågor och den sinnesnär-
varo som bör krävas av en taxiförare.

Skriftligt prov i yrkeskunnande

9 §

Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i yrkeskunnande enligt

3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

10 §

Trafikverket anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande enligt 3 kap.

7 § taxitrafiklagen (2012:211).

11 §

Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt godkänt

skriftligt prov i yrkeskunnande för en sådan legitimation tidigast tre år innan
ansökan ges in till Transportstyrelsen.

Utfärdande av taxiförarlegitimation

12 §

Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen sedan sökanden

gett in en ansökan som uppfyller kraven i 14 § andra stycket.

Medförande av taxiförarlegitimation

13 §

En giltig taxiförarlegitimation ska medföras i taxitrafik och vara väl

synlig för passagerarna. Den ska visas upp för en bilinspektör eller polisman
om han eller hon begär det.

Förstörd eller borttappad taxiförarlegitimation

14 §

Om en taxiförarlegitimation har förstörts eller kommit bort ska inne-

havaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till en anmälan ska om möjligt den förstörda legitimationen bifogas. Om

en legitimation som har kommit bort senare hittas, ska den genast sändas till
Transportstyrelsen.

background image

5

SFS 2012:238

Utfärdande och förnyelse av taxiförarlegitimation

15 §

Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om

1. utfärdande av taxiförarlegitimation till den som har beviljats taxiförar-

legitimation enligt 3 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211), och

2. förnyelse av taxiförarlegitimation till innehavaren.
En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild blankett

(grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande foto-
grafi ska följa med ansökan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan om förny-

else av taxiförarlegitimation i stället ska ges in på elektronisk väg.

16 §

Om en ansökan om förnyelse av taxiförarlegitimation enligt 3 kap.

12 § taxitrafiklagen (2012:211) inte har getts in inom en av Transportstyrel-
sen angiven tid, ska Transportstyrelsen förelägga innehavaren att inom en
viss tid efter det att han eller hon fått del av föreläggandet ansöka om förny-
else av taxiförarlegitimationen.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att taxiförarlegitimationen

blir ogiltig enligt 3 kap. 11 § första stycket 1 taxitrafiklagen om föreläggan-
det inte följs.

�&terkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

17 §

Ett föreläggande för en innehavare av taxiförarlegitimation att inom

en viss tid ge in ett läkarintyg ska innehålla en upplysning om att legitimatio-
nen kan återkallas enligt 4 kap. 6 § första stycket 3 taxitrafiklagen
(2012:211) om föreläggandet inte följs.

18 §

Ett beslut enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) att ta hand om

en taxiförarlegitimation ska meddelas skyndsamt och delges innehavaren.

Beslutet samt uppgift om delgivning, föreliggande utredning och redogö-

relse för de skäl som har lett till omhändertagandet ska inom 48 timmar sän-
das till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxiförarlegitimatio-
nen överlämnas senare, ska detta snarast meddelas Transportstyrelsen. En
omhändertagen legitimation ska sändas till Transportstyrelsen.

19 §

En uppmaning i samband med ett beslut om återkallelse att överlämna

en taxiförarlegitimation enligt 4 kap. 11 § taxitrafiklagen (2012:211) får del-
ges innehavaren genom stämningsmannadelgivning. I ett sådant fall ska
handlingen lämnas till den som utför delgivningen.

4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av taxitrafik

1 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 16 § taxitrafikla-

gen (2012:211).

2 §

Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i taxitrafik enligt

ett taxitrafiktillstånd, ska tillståndshavaren göra en skriftlig anmälan om for-
donet till Transportstyrelsen.

background image

6

SFS 2012:238

3 §

En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registrerings-

nummer och, i förekommande fall, uppgift om att ett fordon innehas med
nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa

1. ett utländskt registreringsbevis, om fordonet är registrerat i utlandet,
2. en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser en-

ligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllt, om en utökning sker av
antalet fordon som ska användas enligt taxitrafiktillståndet.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet

ges in om Transportstyrelsen begär det.

4 §

Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon

som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om
beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter
som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp som
taxitrafiktillståndet avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshava-
ren äger fordonet eller har nyttjanderätt till det.

5 §

Om en utökning sker av det antal personbilar eller lätta lastbilar som

tillståndshavaren ska använda ska Transportstyrelsen pröva att de ekono-
miska förutsättningarna är uppfyllda. �ven i övrigt ska lämpligheten enligt
2 kap. 5 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211), utom i fråga om yrkes-
kunnande, prövas. Om rörelsen utökas behöver en ny lämplighetsprövning
inte göras, om en sådan prövning nyligen har genomförts eller om en lämp-
lighetsprövning av andra skäl framstår som obehövlig.

6 §

Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att det inte

längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om fordonet inte längre ska använ-
das enligt taxitrafiktillståndet, ska tillståndshavaren anmäla detta till Trans-
portstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

5 kap. Särskilda bestämmelser om taxameterutrustning m.m.

Taxameterutrustning

1 §

Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med en taxa-

meterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar tillfredsställande i
enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §. Taxame-
terutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerade och plom-
berade på det sätt som anges i dessa föreskrifter.

2 §

Transportstyrelsen får medge att ett fordon används i taxitrafik även

om det inte är försett med en taxameterutrustning om det finns synnerliga
skäl för det. Ett sådant undantag får ges för högst två år och får förenas med
villkor.

3 §

Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller

den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen
ska en kontrollrapport upprättas.

background image

7

SFS 2012:238

Godkännande av besiktningsorgan ska ske genom ackreditering enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salufö-
ring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/931

1 och

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

4 §

I fordonslagen (2002:574) finns det bestämmelser om rätten att kon-

trollera ett fordons taxameterutrustning och om provkörning av fordonet vid
en sådan kontroll.

Taxans uppbyggnad

5 §

För sådana transporter där avtal om taxitrafik, genom upphandling el-

ler på liknande sätt, har ingåtts enligt andra villkor i fråga om taxans upp-
byggnad än de som anges i taxitrafiklagen (2012:211) och i föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen, gäller inte det som sägs i nämnda lag och
föreskrifter i fråga om taxans uppbyggnad.

Omhändertagen registreringsskylt för taxi

6 §

Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand

ska det i fordonet finnas ett bevis om en polismans eller tulltjänstemans
medgivande enligt 5 kap. 8 § andra stycket taxitrafiklagen (2012:211).

7 §

Registreringsskyltar som har tagits om hand ska förvaras hos polis-

myndigheten respektive Tullverket under en vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att
ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen
(2012:211) inte längre gäller. Om skyltarna inte återlämnas ska myndigheten
förstöra dem.

6 kap. Underrättelseskyldighet

1 §

En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om myndigheten upp-

märksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av
om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tillde-
las en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas.

Om det finns anledning att anta att det har skett en överträdelse i trafikut-

övningen ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyn-
digheten.

2 §

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter

eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som
styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

3 §

När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 5 kap. 2 § för-

ordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

background image

8

SFS 2012:238

ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet
omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser

1. någon som har taxiförarlegitimation,
2. någon som har taxitrafiktillstånd, eller
3. någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen

(2012:211).

7 kap. Straffbestämmelser och överklagande

Straffbestämmelser

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 kap. 10 §, 3 kap.

13 §, 4 kap. 2 eller 6 § eller 5 kap. 6 § döms till penningböter.

2 §

En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

använder ett fordon i strid mot det som har föreskrivits i denna förordning
om taxameterutrustning eller om användning och kontroll av sådan utrust-
ning eller i strid mot föreskrifter som har meddelats i dessa hänseenden med
stöd av 8 kap. 1 § eller 2 § första stycket 1 döms till penningböter.

3 §

En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 § första
stycket 2 döms till penningböter.

�verklagande

4 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om över-
klagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211).

8 kap. �vriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrif-

ter om krav på och kontroll av taxameterutrustning samt om fastsättning, in-
stallation och plombering av sådan utrustning.

Innan Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar sådana fö-

reskrifter ska den höra Transportstyrelsen.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. användning av taxameterutrustning,
2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik,
3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och
5. körprov för taxiförarlegitimation.
Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett

län eller en del av ett län.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i första stycket

ska styrelsen höra

background image

9

SFS 2012:238

1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad och

prisinformation, och

2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av taxi-

trafiklagen (2012:211) och denna förordning, dock inte i fall som avses i
4�6 §§.

4 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap.

7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom styrelsens verksamhetsområde.

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra

Tullverket.

5 §

Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 7 § taxi-

trafiklagen (2012:211) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Rikspolis-

styrelsen.

6 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens in-

hämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av taxi-
trafiklagen (2012:211) och denna förordning.

Rikspolisstyrelsen får också meddela föreskrifter om omhändertagande av

taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första eller an-

dra stycket ska Rikspolisstyrelsen höra Transportstyrelsen.

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall be-

sluta om undantag från föreskrifterna om

1. prisinformation och om taxans uppbyggnad i 2 kap. 17 § taxitrafiklagen

(2012:211),

2. krav för innehav av taxiförarlegitimation i 3 kap. 3 § 1�3 taxitrafik-

lagen, och

3. krav på att taxametern är av godkänd typ i 5 kap. 1 §.
Föreskrifter och undantag enligt första stycket får beslutas endast om det

finns särskilda skäl för det.

Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Undantag

8 §

Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett utländskt körkort

som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i taxitrafik en kortare
sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Avgifter

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och

ärendehandläggning enligt taxitrafiklagen (2012:211) och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

background image

10

SFS 2012:238

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.
2. Föreskrifter om taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafik-

förordningen (1998:779) och som gäller när denna förordning träder i kraft
ska anses meddelade enligt denna förordning.

3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkes-

trafikförordningen (1998:779) som har ersatts genom en föreskrift i denna
förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)