SFS 2012:239 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

120239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:340) om
skolskjutsning;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 1 och 7 §§ förordningen (1970:340) om skol-

skjutsning ska ha följande lydelse.

1 §

1

Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i

förskola, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från
skolan som ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och inte är av
tillfällig natur.

Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses befordran som inte är yrkes-

mässig trafik eller taxitrafik.

7 §

2

Om ett fordon används för skolskjutsning uppsåtligen eller av oakt-

samhet i strid mot 5 § eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till
denna förordning för tillämpningen av 5 § döms föraren och den som bedri-
vit skolskjutsningen till böter. I fråga om ansvar för den som bedrivit skol-
skjutsningen gäller de grunder som anges i 14 kap. 13 § trafikförordningen
(1998:1276).

Det som föreskrivits i 5 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och

6 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska tillämpas i de fall som av-
ses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1975:880.

2 Senaste lydelse 2005:950.

SFS 2012:239

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012