SFS 2012:240 Förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

120240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider
vid vissa vägtransporter inom landet;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid

vissa vägtransporter inom landet ska ha följande lydelse.

2 §

1

Förordningen gäller för transporter med bil som

1. används för godstransporter, dock inte posttransporter, om bilens

högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger
3,5 ton,

2. används i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
3. används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skol-

skjutsning om bilen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämplig
för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och är avsedd för detta
ändamål, eller

4. används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av

mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:791.

SFS 2012:240

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012