SFS 2012:241 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

120241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

14 kap.

5 §

1

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han

eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 c § döms
till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare av buss i linje-
trafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1208.

SFS 2012:241

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012