SFS 2012:242 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

120242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:590) om
behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2001:590) om behandling

av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

1 ska ha följande

lydelse.

17 §

2

För ändamål som avses i 2 kap. 3 § 6 lagen (2001:184) om

behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får
uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en fysisk persons
identitet, bosättning, familjeförhållanden och uppgifter som avses i 2 § 4 och
10 samt uppgift om skuldens storlek för fordringar som drivs in i allmänt
mål lämnas ut till

1. prövningsmyndigheter enligt 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning och

2 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238), och

2. behörig myndighet enligt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen

(2012:237).

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i vägtrafikregistret i fråga om
1. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i

8�10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,

2. innehavare av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och övriga

prövade som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ yrkestrafiklagen (2012:210), och

3. innehavare av taxitrafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap.

6, 7 och 15 §§ taxitrafiklagen (2012:211).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

2 Senaste lydelse 2006:790.

SFS 2012:242

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012