SFS 2012:243 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

120243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 9, 10 och 12 §§,

5 kap. 2 och 6 §§, 7 kap. 8 a, 9 och 13 §§, 10 kap. 6 och 12 §§, 20 kap. 1 §,
bilaga 3 till förordningen samt rubrikerna närmast före 3 kap. 4 § och 4 kap.
9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 9 a och 12 a §§ samt 5

kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret

och svarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

Transportstyrelsen ska biträda polisen vid samarbete enligt Prümråds-

beslutet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i råds-
beslutet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländ-
ska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets di-
rektiv 96/26/EG

2.

2 kap.

1 §

3

I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis, och

1 Senaste lydelse 2011:909.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

3 Senaste lydelse 2011:909.

SFS 2012:243

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:243

7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider.
I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter

enligt Prümrådsbeslutet.

3 kap.

Uppgifter om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

4 §

4

Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett taxitrafiktill-

stånd, en taxiförarlegitimation, ett färdskrivarkort eller ett tillstånd till bilut-
hyrning och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 §
taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning
ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd, en legitima-
tion eller ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en an-
sökan om taxitrafiktillstånd, tillstånd till biluthyrning, tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort ska gallras ur
registret fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 § taxi-

trafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur
registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om
grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.

När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort

avlidit, ska uppgifterna om taxiförarlegitimationen eller färdskrivarkortet
snarast gallras ur registret.

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) nr

1071/2009 finns ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter.

4 kap.

1 §

5

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med un-
dantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbe-
håll om återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet,

återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är

förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2
punkten 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitima-
tion,

4 Senaste lydelse 2004:988.

5 Senaste lydelse 2010:1619.

background image

3

SFS 2012:243

b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är

förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutda-

tum för giltigheten av sådana kort,

d) fordons eller tillstånds användningssätt,
4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer eller ärendenummer,
b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och

som är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller orga-

nisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer,

7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för kontroller i företags lokaler,
c) företags riskvärde,
d) typ av transportverksamhet.
Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp

begränsats enligt 5 §.

5 §

6

En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som

medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i registret använda
andra sökbegrepp än

1. registreringsnummer, chassinummer, personnummer, samordnings-

nummer eller organisationsnummer i fråga om fordonsregistreringen,

2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om körkortsregistre-

ringen,

3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation
i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen.

Transportstyrelsen får för en användare som medges direktåtkomst be-

stämma de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de
övriga villkor som anses nödvändiga ur integritetssynpunkt.

Uppgifter om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

9 §

7

Ett utdrag som avser yrkestrafik- och taxitrafikregistrering ska begä-

ras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap.
1 § 3 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller
av en myndighet som avses i 7 § första stycket.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i

utdraget inte tas med följande uppgifter:

6 Senaste lydelse 2008:1283.

7 Senaste lydelse 2009:1370.

background image

4

SFS 2012:243

1. när det gäller en innehavare av taxitrafiktillstånd eller tillstånd till bilut-

hyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafik-
lagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, uppgift
om

a) återkallelse,
b) olämplighetstid, eller
c) varning.
2. när det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation, uppgift om
a) återkallelse,
b) olämplighetstid,
c) omhändertagande, eller
d) varning.
Sedan två år har förflutit från ett beslut om återkallelse av ett tillstånd eller

från den tidpunkt då en tillfällig indragning av ett tillstånd upphörde att gälla
ska, när det gäller en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig tra-
fik eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen
(2012:210), i utdraget inte tas med uppgift om

a) återkallelse, eller
b) tillfällig indragning.
Begränsningarna enligt andra och tredje styckena gäller inte den registre-

rade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har
begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

9 a §

I ett utdrag som avses i 9 § ska i fråga om personer som har förklarats

olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 14 i förordning (EG)
nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen, från och med den tidpunkt då
den prövades goda anseende har återupprättats enligt 4 kap. 2 eller 3 § yrkes-
trafiklagen (2012:210), i utdraget inte heller tas med följande uppgifter:

a) olämplighetsförklaring,
b) olämplighetstid, eller
c) åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap. 3 § yrkestra-

fiklagen.

Begränsningarna enligt första stycket gäller inte den registrerade själv och

inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt full-
ständiga uppgifter för ett särskilt fall.

10 §

Bestämmelserna i 8 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt om

en myndighet som handlägger ett yrkestrafikärende, ett taxitrafikärende, ett
ärende om taxiförarlegitimation eller ett ärende om biluthyrning i ärendet
begär in ett yttrande från en annan myndighet.

12 §

8

Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndig-

het om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sve-
rige har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får

överföras endast

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,

8 Senaste lydelse 2007:745.

background image

5

SFS 2012:243

b) registrering av fordon,
c) utbyte av utländskt körkort,
d) förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 decem-

ber 1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr

1071/2009 och yrkestrafiklagen, eller

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg

9 eller Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter
med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006

10, eller

2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488).

12 a §

Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och allmänheten

med att söka uppgifter i utländska register över vägtransportföretag enligt de
förutsättningar som anges i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och
8 a § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

5 kap.

1 a §

De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Rikspolisstyrelsen

enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte
förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning
(EG) nr 1071/2009 ska genast utplånas.

2 §

11

Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,

strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regist-
rerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragra-

fer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,

9 EUT L 300, 14.11.2009, s. 72 (Celex 32009R1072).

10 EUT L 300, 14.11.2009, s. 88 (Celex 32009R1073).

11 Senaste lydelse 2010:777.

background image

6

SFS 2012:243

10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brotts-

balken,

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 36 § djurskyddslagen (1988:534),
18. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
21. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
22. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
23. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
24. lagen (1998:492) om biluthyrning,
25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen

(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

27. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
28. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportar-

bete,

29. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
30. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell väg-

trafik i Sverige,

31. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter,

32. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

33. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndig-
heter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtranspor-
ter,

34. yrkestrafikförordningen (2012:237),
35. taxitrafikförordningen (2012:238),
36. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
37. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om

internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

38. trafikförordningen (1998:1276),
39. fordonsförordningen (2009:211), eller
40. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författning-
arna under 26 och 29�40 i första stycket.

background image

7

SFS 2012:243

6 §

12

När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen

enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa
uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om körkortsregistreringen
enligt bilaga 2 punkterna 1�3 eller yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen
enligt bilaga 3 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begräns-
ningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna
avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller

förarbevis,

2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen

(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på

ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om för-

söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut,

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget

enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation

enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut,

6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik, den vars till-

stånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009
eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen
(2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att driva taxitrafik eller någon annan prö-

vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller

8. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan

prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna från Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt första

stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett
penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits
skyldig till något annat brott som avses i 2 §.

7 kap.

8 a §

13

För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt

utom vid tillfällig registrering enligt 21�23 §§ lagen (2001:558) om vägtra-
fikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid
registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta
inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas av-
giften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitra-
fiklagen (2012:211).

För skyltavgifter tillämpas 6 kap. 18 § på motsvarande sätt.

12 Senaste lydelse 2011:952.

13 Senaste lydelse 2010:1599.

background image

8

SFS 2012:243

9 §

På en registreringsskylt för ett fordon som har anmälts för användning

i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) och som inte har undantagits
från skyldigheten enligt 5 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) att ha
taxameter ska bokstaven T anges till höger om registreringsnumret (taxi-
skylt). Detta gäller dock inte om fordonet enligt 16 kap. denna förordning är
försett med personliga fordonsskyltar.

13 §

14

Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte

lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller
25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Detsamma gäl-
ler om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 5 kap. 8 §
taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik
enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar

lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller av-
giftspliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 §

vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
eller 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, får efter ansökan ersätt-
ningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets
ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa
lagar.

10 kap.

6 §

15

Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxi-

trafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte
längre ska ha en sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nya
ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registre-
ringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen.

12 §

16

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett

registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya
användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när änd-
ringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om
1. fordonet avses bli använt så att det ska ställas in till kontrollbesiktning

enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller

2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1

men inte längre avses bli använt så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen

enligt yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen
(2012:238) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning.

14 Senaste lydelse 2006:245.

15 Senaste lydelse 2009:1370.

16 Senaste lydelse 2009:1370.

background image

9

SFS 2012:243

20 kap.

1 §

17

Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap.

8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 §,

2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registre-

ringsskyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt
lagen (2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen,

3. föreskrifter om verkställighet av lagen om vägtrafikregister, denna för-

ordning, artikel 16�18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och
14 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i förordning
(EG) nr 1073/2009, och

4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i

denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska styrelsen höra

1. Rikspolisstyrelsen, om föreskrifterna avser polismyndigheters verk-

samhet eller Prümrådsbeslutet,

2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som

förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och

4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för

beskickningsfordon.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 4 kap. 12 a §

och 5 kap. 1 a § samt i övrigt den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

17 Senaste lydelse 2011:909.

background image

10

SFS 2012:243

Bilaga 3

18

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

följande uppgifter föras in.

Uppgifter Särskilda regler

18 Senaste lydelse 2011:1129.

2. Tillståndsuppgifter

Ansökan om
� yrkestrafiktillstånd,
� taxitrafiktillstånd,
� tillstånd till biluthyrning,
� gemenskapstillstånd enligt
1. förordning (EG) nr 1072/2009, el-
ler
2. förordning (EG) nr 1073/2009,
� linjetrafiktillstånd inom EES enligt
3 kap. 1 § yrkestrafiklagen
(2012:210),
eller
� transporttillstånd enligt 3 kap. 3 §
yrkestrafiklagen avseende person-
transporter, samt beslut med anled-
ning av ansökan som avses ovan

Olämplighetstid vid avslag

Slag av tillstånd

Villkor och begränsningar i tillstån-
det

Den som är ansvarig för trafik-
utövningen eller uthyrningsverk-
samheten och övriga personer som
har prövats enligt yrkestrafiklagen
(2012:210), taxitrafiklagen
(2012:211) eller lagen (1998:492)
om biluthyrning

Juridiskt ombud för ett företag som
bedriver yrkesmässig trafik (i före-
kommande fall)

Antal utfärdade kopior av gemen-
skapstillstånd enligt förordning (EG)
nr 1072/2009 och förordning (EG)
nr 1073/2009

background image

11

SFS 2012:243

Underrättelse enligt artikel 4.4 i
förordning (EG) nr 1071/2009 och
beslut med anledning av underrättel-
sen

Anmälan om utbyte m.m. enligt
2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen
(2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafik-
förordningen (2012:238) eller 5 §
förordningen (1998:780) om bil-
uthyrning samt beslut med anled-
ning av anmälan

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillståndshavarens döds-
fall

Anmälan om föreståndare enligt
2 kap. 15 § taxitrafiklagen
(2012:211) eller 10 § lagen
(1998:492) om biluthyrning, beslut
med anledning av anmälan och
beslutets giltighetstid

Beslut enligt artikel 6.2 a tredje
stycket i förordning (EG) nr
1071/2009 och skälen för beslutet

Omprövning av tillståndsinnehav
och beslut i ärendet

Underrättelse enligt artikel 13.1 i
förordning (EG) nr 1071/2009 eller
beslut om tillfällig indragning eller
återkallelse av ett tillstånd att
bedriva yrkesmässig trafik enligt
artikel 13.3 i samma förordning

Beslut om varning i fråga om eller
återkallelse av taxitrafiktillstånd

Olämplighetstid vid återkallelse och
vem eller vilka personer som avses

Beslut enligt artikel 13.2 i förord-
ning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap.
3 § yrkestrafiklagen (2012:210)

Giltighetstid för ett beslut om till-
fällig indragning av ett tillstånd att
bedriva yrkesmässig trafik

background image

12

SFS 2012:243

Delgivning av en underrättelse
enligt artikel 13.1 i förordning (EG)
nr 1071/2009, ett beslut om tillfällig
indragning eller återkallelse av ett
tillstånd att bedriva yrkesmässig tra-
fik, ett beslut om olämplighets-
förklaring enligt artikel 14 i förord-
ning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap.
1 § yrkestrafiklagen (2012:210) eller
ett beslut om tillfällig indragning
eller återkallelse av ett transporttill-
stånd

Delgivning av ett beslut om varning
eller återkallelse av ett taxitrafiktill-
stånd

�verklagande av beslut

Beslut om inhibition

Upphörande av tillstånd

3. Fordonsuppgifter

Fordon som har anmälts att använ-
das med stöd av ett tillstånd

4. Uppgifter om taxiförarlegitima-
tion m.m.

Begäran om förhandsbesked och be-
slut med anledning av begäran

Godkänt prov i lokalkännedom för
taxiförare

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller 3 kap. 7 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Uppgift om bokning av skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller 3 kap. 7 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Uppgift om begäran ska gallras när
beslut meddelats

Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter det att beslutet meddelades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

background image

13

SFS 2012:243

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt artikel 8
i förordning (EG) nr 1071/2009

Uppgift om bokning av skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt artikel 8
i förordning (EG) nr 1071/2009

Uppgift om genomfört skriftligt
prov för förare i yrkeskompetens
som anges i 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter eller 3 kap. 2 § förord-
ningen (2004:865) om kör- och vilo-
tider samt färdskrivare, m.m.

Uppgift om bokning av skriftligt
prov för förare i yrkeskompetens
som anges i 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter eller 3 kap. 2 § förord-
ningen (2004:865) om kör- och vilo-
tider samt färdskrivare, m.m.

Uppgift om genomfört körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211)

Uppgift om bokning av körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211)

Uppgift om förarprövare som kör-
prov för taxiförarlegitimation av-
lagts inför

Beslut med anledning av förnyelse

Omhändertagande enligt 4 kap. 9 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Delgivning av sådant beslut

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

background image

14

SFS 2012:243

Krav på läkarintyg

Ansökan om undantag enligt 8 kap.
7 § 2 taxitrafikförordningen
(2012:238) och beslut med anled-
ning av ansökan

Den myndighet som har meddelat ett
beslut

Beslut om inhibition

5. Belastningsuppgifter som avser
tillstånd till yrkesmässig trafik,
taxitrafik eller biluthyrning

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 4 kap. 8 §
yrkestrafiklagen (2012:210) eller
4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211)

Beslut eller anmälan enligt 5 kap. 1
eller 3 § yrkestrafikförordningen
(2012:237), 6 kap. 1 eller 3 § taxi-
trafikförordningen (2012:238) eller
10 eller 12 § förordningen
(1998:780) om biluthyrning från
andra myndigheter som rör till-
ståndshavaren

Grund för återkallelse, tillfällig in-
dragning eller olämplighetsförkla-
ring

6. Belastningsuppgifter som avser
taxiförarlegitimation

Anmälan av läkare enligt 3 kap. 5 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 4 kap. 14 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Beslut eller anmälan enligt 6 kap. 1 §
taxitrafikförordningen (2012:238)
från andra myndigheter avseende
innehavare av taxiförarlegitimation

background image

15

SFS 2012:243

�&terkallelsegrund

Körkortsuppgifter som behövs för
utfärdande av förarkort

9. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av adminis-
trativa skäl för handläggningen av
yrkestrafik- eller taxitrafikärenden

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012