SFS 2012:244 Förordning om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

120244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:951) om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid
fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2005:951) om försöks-

verksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för
passagerares på- eller avstigning ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet

med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av

1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen

(1970:340) om skolskjutsning,

3. taxi som används i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen, eller
4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen om

skolskjutsning.

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse

som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:233.

SFS 2012:244

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012