SFS 2012:248 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-

förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:248

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:248

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

1 Senaste lydelse 2011:1479.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

77. utredning om ekonomiska för-
hållanden i ärenden om tillstånd att
bedriva yrkesmässig trafik enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1071/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma
regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver
yrkesmässig trafik och om upphä-
vande av rådets direktiv 96/26/EG

2

och yrkestrafiklagen (2012:210) el-
ler taxitrafik enligt taxitrafiklagen
(2012:211) eller i ärenden om trafik-
tillstånd enligt motsvarande äldre fö-
reskrifter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

16, 128

Taxitrafiklagen

77

Teknisk kontroll

12