SFS 2012:251 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

120251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,
2. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
4. svara för isbrytning,
5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön

minimeras,

6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsom-

råde (sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för

skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa

en uppföljning av de transportpolitiska målen,

11. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom

sjöfarten,

12. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om
sjömäns välfärd till sjöss och i hamn,

13. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporte-

ringssystem (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),

14. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga

åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges
sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och
trafiksepareringssystem (TSS),

15. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea

Net Sweden) och se till att detta system svarar mot unionens system för
informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om
inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom

1 Senaste lydelse 2011:1225.

SFS 2012:251

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:251

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den
23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett
övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen,

16. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till

att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för
maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,

17. tillhandahålla ett system för harmonisering och samordning av

rapporteringsformaliteter (Single Window) och ansvara för samarbetet med
Europeiska kommissionen och andra medlemsstater i fråga om att utveckla
metoder för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna
enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU
av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankom-
mer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande
av direktiv 2002/6/EG

2, och

18. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de

uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG.

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 EUT L 283, 29.10.2010, s. 1 (Celex 32010L0065).