SFS 2012:252 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

120252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

dels att 10 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 24 a och 25 a §§,

av följande lydelse.

10 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i
brottmål eller andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden
om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott
enligt utlänningslagen (2005:716), i ärenden om överförande av straffverk-
ställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare
eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant
ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en över-
enskommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

2, samt i andra

tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga
om den som prövningen gäller,

1 Senaste lydelse 2011:972.

2 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

SFS 2012:252

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:252

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges,

i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana upp-

gifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om

auktorisation av delgivningsföretag, och

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den
förordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation,
tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transport-
tillstånd, i fråga om den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen, i
ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivöver-

vakning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i
1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första
stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för

background image

3

SFS 2012:252

utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om
någon annan än den som ärendet gäller,

15. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

16. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som

ärendet gäller,

17. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

18. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som

notarie,

19. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
20. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)

om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
och 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,
och

21. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt
utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket 4 om en polismyndighet gäller även i fråga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 12

eller 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller
6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud.

20 §

3

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastnings-

registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd.

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § eller 8 kap. 1, 3 eller 4 §
patientsäkerhetslagen (2010:659).

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsfö-
retag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgar-
skap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

24 a §

Uppgifter ur belastningsregistret får, i fråga om den som begäran

gäller, lämnas på begäran av en utländsk myndighet i enlighet med artikel
27.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april
2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra
sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av
förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven

3 Senaste lydelse 2011:162.

background image

4

SFS 2012:252

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG,
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG

4.

25 a §

Ett svar på en begäran om utdrag ur belastningsregistret enligt

24 a § ska överföras snarast, dock senast inom två månader från den dag be-
gäran kom in.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

4 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77 (Celex 32004L0038).