SFS 2012:253 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

120253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

dels att 20 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 16 d och 24 b §§,

av följande lydelse.

16 d §

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot

1. 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. 36 § djurskyddslagen (1988:534),
3. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),
4. 4�6 §§ förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

5. 14 kap. 4 och 11 §§ trafikförordningen (1998:1276),
6. 9 kap. 1�5 §§ förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt

färdskrivare, m.m.,

7. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransport-

arbete,

8. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
9. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
10. 8 kap. 8, 9 och 11 §§ fordonsförordningen (2009:211), eller
11. 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210)

ska lämnas ut om det begärs av Transportstyrelsen för förmedling till en ut-
ländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG

1, i fråga om den som begäran gäller.

20 §

2

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastnings-

registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd. Transportstyrelsen får vidare ha direktåtkomst till upp-
gifter ur belastningsregistret för det ändamål som anges i 16 d §.

1 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

2 Senaste lydelse 2012:252.

SFS 2012:253

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:253

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § eller 8 kap. 1, 3 eller 4 §
patientsäkerhetslagen (2010:659).

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivnings-
företag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skydds-
förordningen (2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

24 b §

Med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister får

sådana uppgifter ur belastningsregistret som anges i 16 d § lämnas ut till en
utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer
som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)