SFS 2012:255 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

120255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 3 kap. 21 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 21 a §, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

21 §

1

Studiemedel får lämnas för studier i ett land inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, om studierna bedrivs på
minst 50 procent av heltid och pågår under minst 3 veckor.

Vid studier i ett land utanför EES eller Schweiz får studiemedel lämnas

om studierna bedrivs på heltid och pågår under minst 13 veckor. Studie-
medel får dock lämnas även för studier som

1. inte bedrivs på heltid men på minst 50 procent av heltid, om det finns

särskilda skäl, eller

2. pågår under mindre än 13 men minst 3 veckor, om studierna kan till-

godoräknas helt som en del av en utbildning enligt högskolelagen
(1992:1434) vid en svensk läroanstalt eller som en del av en motsvarande
utbildning vid en läroanstalt inom EES eller i Schweiz inom ramen för ett
utbytesprogram.

21 a §

Till en studerande som inte är svensk medborgare får studiemedel

för studier utomlands enligt 21 § lämnas bara om

1. han eller hon har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk läro-

anstalt och studierna utomlands kan tillgodoräknas helt som en del av den
svenska utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram, eller

2. studierna utomlands är en del av en utbildning som anordnas inom ett

utbildningssamarbete som avses i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen
(1992:1434) eller i 2 a § andra stycket lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina och utbildningen kan leda till en examen vid en
svensk läroanstalt.

För studier utomlands som avses i första stycket 1 får studiemedel lämnas

under högst ett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

1 Senaste lydelse 2010:443.

SFS 2012:255

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

2

SFS 2012:255

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)