SFS 2012:219 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

120219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:558) om

vägtrafikregister

dels att 5, 6 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500),
taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har
rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som
ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upp-
hävande av rådets direktiv 96/26/EG

3, yrkestrafiklagen (2012:210) eller

någon annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller bil-
uthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i

rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färd-
skrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för
att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2011:907.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:219

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:219

på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr
3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar
eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt
information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda
trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besikt-
ningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen, och

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande
har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

6 §

4

I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkes-

mässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr

1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och
lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i
anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd
till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i
2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr

3821/85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för
tillämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som
meddelats i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i

övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574), och

4 Senaste lydelse 2010:488.

background image

3

SFS 2012:219

8. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll

av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färd-
skrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas
och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Tran-
sportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629)
om trängselskatt.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

8 a §

Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över

vägtransportföretag enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 får den
svenska kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den
andra staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit
tillåten i det svenska vägtrafikregistret.

27 §

Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik

eller i taxitrafik.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 8 a § och i övrigt

den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012