SFS 2012:245 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

120245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har
samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förord-
ningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport
av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1221.

Beteckning

Betydelse

Symbol

Vägmärkesbild

Vägvisningsplan

Bild som används i stället för en
text.

Den information som lämnas på ett
vägmärke genom text och symboler.
I vägmärkesbilden ingår bårder och
motsvarande.

En förteckning över geografiska mål
som ska anges med lokaliserings-
märken för vägvisning längs de all-
männa vägarna.

SFS 2012:245

Utkom från trycket
den 15 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012