SFS 2012:256 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

120256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 10 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 48 § och 28 a kap. 8 §

socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

27 kap.

48 §

Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbets-

förmåga under 180 dagar ska dessutom, om det inte finns särskilda skäl mot
det eller det i annat fall kan anses oskäligt, beaktas om den försäkrade har så-
dan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom

1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarkna-

den, eller

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.

28 a kap.

8 §

2

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas

om den försäkrade på grund av sjukdomen har sådan förmåga att han eller
hon kan försörja sig själv genom

1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarkna-

den, eller

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.
Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska göras i förhållande till

ett heltidsarbete.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på sjukperioder som har påbör-

jats före ikraftträdandet. Bestämmelserna tillämpas dock första gången vid
prövning av rätt till ersättning för dagar från och med ikraftträdandet.

1 Prop. 2011/12:113, bet. 2011/12:SfU14, rskr. 2011/12:203.

2 Senaste lydelse 2011:1513.

SFS 2012:256

Utkom från trycket
den 23 maj 2012

background image

2

SFS 2012:256

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)