SFS 2012:257 Förordning om ändring i förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

120257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:482) om
diversifierings- och övergångsstöd till
sockerproducenter;

utfärdad den 10 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:482) om diversifie-

rings- och övergångsstöd till sockerproducenter

dels att 28�30 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, samt att det

närmast före 30 a § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

28 §

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt artikel 26 i

kommissionens förordning (EG) nr 968/2006, ska stödmyndigheten besluta
att kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt.

Stödmyndigheten ska också kräva tillbaka det som har betalats ut felaktigt

på grund av att mottagaren inte har fullgjort sådana skyldigheter som följer
av en affärsplan eller en projektplan enligt 5 §.

Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till enligt första och andra

styckena ska stödmyndigheten kräva tillbaka inom tio år från det att beloppet
betalades ut.

29 §

1

Belopp enligt 28 § ska inte krävas tillbaka om det är en omständighet

som utgör force majeure som orsakar att stödvillkoren inte kan uppfyllas.

30 §

2

Om stödmyndigheten beslutar om återkrav med stöd av 28 §, ska

ränta tas ut enligt artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. hur betalning ska ske, och
2. att små räntebelopp inte ska tas ut.

1 �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:257

Utkom från trycket
den 23 maj 2012

background image

2

SFS 2012:257

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Sanktionsavgift

30 a §

Om stödmyndigheten beslutar om återkrav med stöd av 28 §, ska

även en sanktionsavgift tas ut enligt artikel 27 i kommissionens förordning
(EG) nr 968/2006.

32 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Jord-

bruksverket. I fråga om diversifieringsstöd får dock andra beslut än enligt 6,
28, 30 och 30 a §§ inte överklagas.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

3. Bestämmelserna om återkrav, ränta och sanktionsavgift i 28�30 a §§

samt om överklagande i 32 § gäller även efter den 31 december 2012 för
stöd som har lämnats under förordningens giltighetstid.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)