SFS 2012:258 Förordning om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

120258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i badvattenförordningen (2008:218);

utfärdad den 10 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 22 § badvattenförordningen (2008:218) ska ha

följande lydelse.

22 §

1

Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 och 3,
2. kontrollplaner enligt 4 § första stycket 4,
3. badvattenprofiler enligt 5 §,
4. provtagningar och bedömningar enligt 6 §,
5. klassificering av badvattens kvalitet enligt 7 §,
6. information till allmänheten enligt 15 och 16 §§,
7. avrådan från bad enligt 17 och 18 §§, och
8. informations- och rapporteringsunderlag enligt 21 §.

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse (2011:637).

SFS 2012:258

Utkom från trycket
den 23 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012