SFS 2012:259 Förordning om miljösanktionsavgifter

120259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 10 maj 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänt om miljösanktionsavgifter

1 §

Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbal-

ken.

Förordningen är meddelad
1. med stöd av 30 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3�5 §§ och 2�

12 kap.,

2. med stöd av 30 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §, och
3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Förordningen innehåller bestämmelser om miljösanktionsavgifter för

överträdelser av föreskrifter om

� artskydd (2 kap.),
� miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.),
� verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.),
� vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.),
� genteknik (6 kap.),
� kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),
� växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.),
� fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),
� bensingaser och brandfarliga vätskor (10 kap.),
� avfall och producentansvar (11 kap.), och
� tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.).

3 §

Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den

avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för
överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2�12 kap., dock
högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid

att vidta rättelse.

4 §

Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den

avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den

SFS 2012:259

Utkom från trycket
den 23 maj 2012

background image

2

SFS 2012:259

nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2�12 kap., dock
högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från

det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift.

5 §

Om ett vitesföreläggande har överträtts, ska miljösanktionsavgift inte

tas ut för en överträdelse som omfattas av föreläggandet.

6 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur miljösank-

tionsavgifter ska betalas.

7 §

Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande har upp-

hävts, ändrats eller fastställts genom en dom som vunnit laga kraft, ska dom-
stolen snarast skicka en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vil-
ket datum domen har vunnit laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet,

om den beslutar att ett överklagat beslut om miljösanktionsavgift tills vidare
inte ska gälla eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

2 kap. Artskydd

Artskyddsförordningen

1 §

För en överträdelse av 44 § artskyddsförordningen (2007:845) genom

att inte anmäla en förevisning till länsstyrelsen trots att det finns en föreskrift
om att en sådan anmälan ska göras ska en miljösanktionsavgift betalas med
2 000 kronor.

2 §

För en överträdelse av 51 § artskyddsförordningen (2007:845) genom

att inte föra en förteckning ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

3 §

För en överträdelse av 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:10)

om artskydd genom att vara försenad med att till länsstyrelsen ge in den för-
teckning som ska föras i enlighet med ett verksamhetstillstånd ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

3 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 §

För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en av-

loppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,

2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vat-

tentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade
någon vattentoalett ansluten, och

3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan

inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

background image

3

SFS 2012:259

2 §

För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en vär-

mepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har
meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och

2. med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan

inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig.

3 §

För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja
en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift
betalas med 3 000 kronor.

4 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

1 §

För en överträdelse av ett sådant krav på anmälan enligt föreskrifter

som meddelats med stöd av 10 kap. 17 § miljöbalken genom att innan anmä-
lan har gjorts utföra grävning, schaktning eller andra markarbeten, vidta be-
byggelseåtgärder, ändra markanvändningen eller vidta andra åtgärder ska en
miljösanktionsavgift betalas

1. med 2 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fy-

sisk person eller en ideell förening, och

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juri-

disk person som inte är en ideell förening.

5 kap. Vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket

Miljöbalkens bestämmelser om vilthägn

1 §

För en överträdelse av 12 kap. 11 § miljöbalken genom att utan till-

stånd uppföra vilthägn ska en miljösanktionsavgift betalas med 500 kronor
per hektar som vilthägnet omfattar mark där allmänheten får färdas fritt, om
vilthägnet omfattar mer än 2 hektar sådan mark, dock högst 50 000 kronor.

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

2 §

För en överträdelse av 11 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i

jordbruket genom att åsidosätta kravet för jordbruksföretag med mer än
5 hektar åkermark att ha en viss del av marken höst- eller vinterbevuxen ska
en miljösanktionsavgift betalas med 500 kronor per helt hektar som inte
hålls höst- eller vinterbevuxen, dock minst 1 000 kronor och högst 25 000
kronor.

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket

3 §

För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket i fråga om växtnäring genom
att ta emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller föra bort stall-
gödsel utan att ha den dokumentation som krävs ska en miljösanktionsavgift
betalas med 1 000 kronor.

background image

4

SFS 2012:259

4 §

För en överträdelse av 11 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket i fråga om växtnäring genom att hålla
ett större antal djur per hektar spridningsareal än vad som är tillåtet ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor per helt hektar som saknas
som spridningsareal, dock högst 50 000 kronor.

6 kap. Genteknik

1 §

För en överträdelse av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande för-
flyttning av genetiskt modifierade organismer

1 genom att inte se till att en

skriftlig anmälan görs ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

7 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

EU-förordningen om kemikalieregistrering

1 §

För en överträdelse av artikel 31.5 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvär-
dering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förord-
ning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2 genom att

inte tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieklassificering

2 §

För en överträdelse av artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphä-
vande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förord-
ning (EG) nr 1907/2006

3 genom att i yrkesmässig verksamhet som återför-

säljare � utan att samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller
någon som för in kemiska produkter till Sverige � erbjuda eller sälja farliga
kemiska produkter i förpackningar där faro- och skyddsangivelser finns på
främmande språk men inte på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas
med 5 000 kronor.

3 §

För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i förordning (EG) nr

1272/2008 genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare � utan att
samtidigt vara en tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in
kemiska produkter till Sverige � tillhandahålla en förpackning som inte är
försedd med föreskriven barnskyddande förslutning ska en miljösanktions-
avgift betalas med 10 000 kronor.

1 EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

3 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

background image

5

SFS 2012:259

4 §

För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i förordning (EG) nr

1272/2008 genom att tillhandahålla en förpackning som inte är försedd med
föreskriven taktil varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en åter-

försäljare som inte samtidigt är en tillverkare eller nedströmsanvändare eller
någon som för in kemiska produkter till Sverige, och

2. med 20 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.


5 §

För en överträdelse av artikel 40 i förordning (EG) nr 1272/2008 ge-

nom att inte anmäla uppgift om ett ämnes identitet, klassificering eller märk-
ning till klassificerings- och märkningsregistret ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer

6 §

För en överträdelse av 20 § förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer genom att i yrkesmässig verksamhet
som återförsäljare � utan att samtidigt vara någon som tillverkar, för in till
Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska
produkter � erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar fö-
reskriven barnskyddande förslutning ska en miljösanktionsavgift betalas
med 10 000 kronor.

7 §

För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:245) om kemiska pro-

dukter och biotekniska organismer genom att i yrkesmässig verksamhet er-
bjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven känn-
bar varningsmärkning ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en åter-

försäljare som inte samtidigt tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn
förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter, och

2. med 20 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter

8 §

För en överträdelse av 13 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS

2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter genom att i
yrkesmässig verksamhet som återförsäljare � utan att samtidigt vara någon
som tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller
ändrar namn på kemiska produkter � erbjuda eller sälja farliga kemiska pro-
dukter i förpackningar som har en farosymbol och där risk- och skyddsinfor-
mation finns på främmande språk men inte på svenska ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och
biotekniska organismer

9 §

För en överträdelse av 3 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter

(KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att
ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de

background image

6

SFS 2012:259

mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående ka-
lenderår ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

10 §

För en överträdelse av 5 kap. 35 och 36 §§ Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i yrkesmässig verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat
virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar i an-
vändningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

11 §

För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§ Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i yrkesmässig verksamhet till allmänheten saluhålla trä-
skyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på anslag vid virket
finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda
föreskrifter gäller för virket ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000
kronor.

8 kap. Växtskyddsmedel och bekämpningsmedel

EU-förordningen om växtskyddsmedel

1 §

För en överträdelse av artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växt-
skyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/
EEG och 91/414/EEG

4 genom att inte ha fört register ska en miljösanktions-

avgift betalas med 5 000 kronor.

Förordningarna om växtskyddsmedel och biocidprodukter

2 §

För en överträdelse av 44�46 §§ förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel eller 46 och 47 §§ förordningen (2000:338) om biocidproduk-
ter genom att använda ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt i klass 1
utan att föreskrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel i klass
1 är uppfyllda ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

3 §

För en överträdelse av 44�46 §§ förordningen (2006:1010) om växt-

skyddsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel i klass 2 utan att före-
skrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel i klass 2 är upp-
fyllda ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

4 §

För en överträdelse av 2 kap. 4�6 §§ Kemikalieinspektionens före-

skrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängd-
uppgifter till Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas
med 5 000 kronor.

4 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1107).

background image

7

SFS 2012:259

5 §

För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter

(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet
som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars godkän-
nande har upphört ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

6 §

För en överträdelse av 11 § Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS

1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel genom att inte göra
anmälan till kommunal nämnd ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 1 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fy-

sisk person eller en ideell förening, och

2. med 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juri-

disk person som inte är en ideell förening.

Jordbruksverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet vid
användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för
pollinerande insekter

7 §

För en överträdelse av 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämp-
ningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter genom att inte
föra anteckningar ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

9 kap. Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

EU-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser

1 §

För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthus-
gaser

5 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en

miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

2 §

För en överträdelse av artikel 3.3 i förordning (EG) nr 842/2006 genom

att inte ha installerat system för upptäckt av läckage ska en miljösanktions-
avgift betalas med 5 000 kronor.

3 §

För en överträdelse av artikel 3.6 i förordning (EG) nr 842/2006 genom

att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

4 §

För en överträdelse av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 842/2006 genom

att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport till Europeiska kom-
missionen och till den behöriga myndigheten ska en miljösanktionsavgift be-
talas med 5 000 kronor.

5 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

background image

8

SFS 2012:259

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

5 §

För en överträdelse av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet

6 genom att inte märka behållare som innehåller kontrolle-

rade ämnen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

6 §

För en överträdelse av artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1005/2009 ge-

nom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 5 000 kronor.

7 §

För en överträdelse av artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 ge-

nom att vara försenad med att underrätta Europeiska kommissionen om den
förutsedda efterfrågan ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

8 §

För en överträdelse av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 ge-

nom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 2 000 kronor.

9 §

För en överträdelse av artikel 11.7 i förordning (EG) nr 1005/2009 ge-

nom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas
med 5 000 kronor.

10 §

För en överträdelse av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte i förväg ha anmält en överlåtelse till Europeiska kommissio-
nen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

11 §

För en överträdelse av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

12 §

För en överträdelse av artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift beta-
las med 2 000 kronor.

13 §

För en överträdelse av artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2009 ge-

nom att vara försenad med att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen
ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

14 §

För en överträdelse av 23, 24, 24 a eller 25 § förordningen (2007:846)

om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte
uppfylla föreskrivna krav på kontroll för läckage ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

6 EUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005).

background image

9

SFS 2012:259

15 §

För en överträdelse av 24 eller 24 a § förordningen (2007:846) om

fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte ha upp-
rättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

16 §

För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte informera tillsyns-
myndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

17 §

För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att vara försenad med att
rapportera från läckagekontrollen ska en miljösanktionsavgift betalas med
1 000 kronor.

18 §

För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla före-
skrivna krav på certifiering ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fy-

sisk person eller en ideell förening, och

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juri-

disk person som inte är en ideell förening.

10 kap. Bensingaser och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverkets föreskrifter om återföringssystem för bensingaser

1 §

För en överträdelse av 25 § Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS

1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankstäl-
len för motorfordon genom att överlåta motorbensin trots att det av kontroll-
intyg framgår att återföringssystem saknas eller är helt ur funktion eller att
utrustningen för steg 2 inte omfattas av typgodkännande ska en miljösank-
tionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor för en bensinstation där mindre än 1 000 kubikme-

ter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssys-
tem saknas,

2. med 30 000 kronor för en bensinstation där mer än 1 000 men högst

5 000 kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att
återföringssystem saknas,

3. med 40 000 kronor för en bensinstation där mer än 5 000 kubikmeter

motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem
saknas, och

4. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1�3.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor

2 §

För en överträdelse av 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfar-
liga vätskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

background image

10

SFS 2012:259

3 §

För en överträdelse av 8 kap. 1, 2, 3 eller 4 § Naturvårdsverkets före-

skrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lag-
ring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra installationskontroll eller
revisionskontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

4 §

För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom an-
givna intervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

11 kap. Avfall och producentansvar

EU-förordningen om avfallstransporter

1 §

För en överträdelse av artikel 13.2 första stycket i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport
av avfall

7 genom att vara försenad med att underrätta den behöriga myndig-

heten om ändrad transportväg ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000
kronor.

2 §

För en överträdelse av artikel 15 d eller 16 e i förordning (EG) nr 1013/

2006 genom att vara försenad med att till de behöriga myndigheterna lämna
in intyg om att avfallet har behandlats i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande eller att avfallet har slutligt återvunnits eller bortskaffats ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

3 §

För en överträdelse av artikel 16 c i förordning (EG) nr 1013/2006 ge-

nom att i egenskap av transportör inte se till att transportdokumentet och ko-
pior på anmälningsdokumentet medföljer transporten ska en miljösanktions-
avgift betalas med 10 000 kronor.

4 §

För en överträdelse av artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 ge-

nom att vara försenad med att meddela de behöriga myndigheterna och mot-
tagaren om väsentliga ändringar i fråga om den godkända transporten ska en
miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

5 §

För en överträdelse av artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 ge-

nom att inte se till att ett korrekt ifyllt och undertecknat informationsdoku-
ment enligt bilaga VII till förordningen medföljer avfallet ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 10 000 kronor.

6 §

För en överträdelse av artikel 20 i förordning (EG) nr 1013/2006 ge-

nom att inte bevara dokumentation och information ska en miljösanktionsav-
gift betalas med 5 000 kronor.

Första stycket gäller inte myndigheter.


7 §

För en överträdelse av artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1013/2006

genom att vara försenad med att meddela den behöriga mottagarmyndighe-

7 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

background image

11

SFS 2012:259

ten om att en transport har avvisats ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

Avfallsförordningen

8 §

För en överträdelse av 45 § avfallsförordningen (2011:927) genom att

utan att ha gjort en anmälan gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall på en
fastighet inom detaljplanelagt område ska en miljösanktionsavgift betalas
med 1 000 kronor.

9 §

För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen (2011:927) genom att i

egenskap av lämnare eller mottagare inte se till att det finns ett transportdo-
kument med uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare
ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Förordningen om deponering av avfall

10 §

För en överträdelse av 9 § förordningen (2001:512) om deponering av

avfall genom att deponera utsorterat brännbart avfall ska en miljösanktions-
avgift betalas med 10 000 kronor.

11 §

För en överträdelse av 10 § förordningen (2001:512) om deponering

av avfall genom att deponera organiskt avfall ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.

Förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar

12 §

För en överträdelse av 8 och 10 §§ förordningen (2005:220) om retur-

system för plastflaskor och metallburkar genom att saluföra eller överlåta
konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett
godkänt retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpack-
ningen ingår i ett sådant system ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor och burkar eller

färre,

2. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor eller bur-

kar men inte fler än 1 000 flaskor eller burkar,

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor eller

burkar men inte fler än 20 000 flaskor eller burkar, och

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor eller

burkar.

Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter

13 §

För en överträdelse av 9 § förordningen (2005:209) om producentan-

svar för elektriska och elektroniska produkter genom att vara försenad med
att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 10 000 kronor.

background image

12

SFS 2012:259

14 §

För en överträdelse av 20 § förordningen (2005:209) om producent-

ansvar för elektriska och elektroniska produkter genom att vara försenad
med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för bilar

15 §

För en överträdelse av 13 § 1 förordningen (2007:185) om producent-

ansvar för bilar genom att inte redovisa till Naturvårdsverket hur skyldighe-
terna enligt förordningen uppfyllts ska en miljösanktionsavgift betalas med
20 000 kronor.

16 §

För en överträdelse av 13 § 2 förordningen (2007:185) om producent-

ansvar för bilar genom att inte lämna uppgifter till Naturvårdsverket för kon-
troll av återanvändnings- och återvinningsnivåerna ska en miljösanktionsav-
gift betalas med 20 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för batterier

17 §

För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:834) om producent-

ansvar för batterier genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna
uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med
10 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

18 §

För en överträdelse av 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3)

om transport av avfall genom att bedriva verksamhet där farligt avfall mel-
lanlagras, återvinns eller bortskaffas och inte i rätt tid upprätta den förteck-
ning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,

2. med 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B, och

3. med 5 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C.

12 kap. Föreskrifter om tillsyn, rapportering och egenkontroll

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll

1 §

För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsut-

övares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon
fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret ska
en miljösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,
och

2. med 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.

background image

13

SFS 2012:259

2 §

För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsut-

övares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns några
dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll ska en miljösanktionsavgift
betalas

1. med 30 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,
och

2. med 10 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.

3 §

För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsut-

övares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon
förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer ska en mil-
jösanktionsavgift betalas

1. med 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,
och

2. med 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och
provtagningar i vissa verksamheter

4 §

För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15)

om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter ge-
nom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon dokumentation
görs ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 20 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,

2. med 10 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B,

3. med 3 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C, och

4. med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1�3, om verksamheten

omfattas av ett tillstånd som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbal-
ken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

5 §

För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9)

om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport ska
en miljösanktionsavgift betalas

1. med 2 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A,
och

2. med 1 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B.

background image

14

SFS 2012:259

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Genom förordningen

upphävs förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

2. �ldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)