SFS 2012:260 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

120260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1086) om
utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön;

utfärdad den 10 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 9 § förordningen (2002:1086) om utsätt-

ning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska ha följande lydelse.

5 kap.

9 §

I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmel-

ser om miljösanktionsavgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2012:260

Utkom från trycket
den 23 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012