SFS 2012:262 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

120262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 14 maj 2012.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1

dels att bilagorna 1, 7, 9, 10, 24 och 25 ska ha följande lydelse,
dels att en ny bilaga 13 med följande lydelse ska införas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

1 Föreskrifterna senast ändrade 2011:949

SFS 2012:262

Utkom från trycket
den 23 maj 2012

background image

2

SFS 2012:262

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)

2 kap � Bestämmelser för alla trafikanter

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
2 §

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Grundbestämmelser

1

1 § 4 st

Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färd-
väg, hastighet eller färdsätt

500

500

2

2 §

Underlåtenhet att följa anvisning som meddelats
för trafiken genom

A. trafiksignal

B. vägmärke och vägmarkering

C. vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförord-
ningen (2007:90)

3 000

1 000

1 500

1 500

500

1 000

1500

500

1 000

3

3 §

Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för tra-
fiken

1 500

1 000

1 000

500

Fri väg m.m. för viss trafik

4

5 §

Ej lämnat fri väg eller stannat för utryckningsfor-
don, järnvägståg eller spårvagn

1 500

1 000

1 000

500

5

6 §

Brutit eller på annat sätt hindrat kolonn eller pro-
cession

1 000

500

500

500

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

6

7 § 1 st

Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet eller
uppmärksamhet i korsning med järnväg eller spår-
väg

1 000

500

500

500

7

7 § 2 st

Färdats in i korsning med järnväg eller spårväg på
otillåtet sätt

1 500

1 000

1 000

500

8

7 § 3 st

Underlåtenhet att stanna på betryggande avstånd
från korsning med järnväg eller spårväg

1 000

500

500

500

�&ligganden vid trafikolyckor

9

8 § 2 st

Underlåtenhet vid trafikolycka att underrätta den
som lidit skada eller polis

1 200

1 200

1 200

10

8 § 3 st

Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka

1 000

500

500

Rubbande av trafikanordning och hinder på väg

11

9 §

Otillåtet rubbande av trafikanordning

500

12

10 §

Förorsakat hinder på väg

500

Bilaga 1

background image

3

SFS 2012:262

3 kap � Bestämmelser för trafik med fordon

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

Gemensamma bestämmelser

13

2 §

Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon

2 000

1 000

1 000

14

3 §

Otillåten på eller avstigning av fordon eller spårvagn i rörelse

500

500

500

500

15

4 §

Tolkat, låtit sig dras eller skjutits av motordrivet fordon eller
spårvagn vid åkning på kälke, sparkstötting, eller liknande
fordon eller på skidor, skridskor, rullskridskor eller liknande

500

16

5 §

Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt
eller orsakat fara eller hinder vid fortsatt färd under väjnings-
plikt

1 000

500

500

Fordons plats på väg

17

6 § 1 st
första
men

Fört fordon på otillåten vägbana

800

800

500

18

6 § 1 st
sista
men

Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana

500

19

7 § 1 st

Ej använt körfält längst till höger

500

500

500

20

7 § 2 st

Ej fört fordon till höger på vägren eller bana som används

500

500

500

21

8 §

Fört fordon i otillåtet körfält

500

500

500

22

9 §

Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet

1 000

500

500

23

10 §

Fört fordon i körfält som anvisats för annat eller andra slag
av fordon

1 000

500

500

24

11 §

Otillåtet överskridande av spärrområde eller heldragen linje

1 500

800

800

25

12 §
1 st

Ej använt vägren

500

500

500

26

13 §

Fört fordon till vänster om refug när detta inte varit tillåtet

1 000

500

500

Hastighet

27

16 §

Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet, plötsligt
bromsat eller på något annat sätt hindrat andra förares kör-
ning

500

500

500

Korsande trafik

28

18 §

Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot fordon som närmar
sig från höger

2 000

1 000

1 000

29

19 §

Underlåtenhet att stanna på korrekt sätt vid stopplikt eller tra-
fiksignal

1 000

500

500

Trafik i en vägkorsning m.m.

30

21 §
1 st

Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt vid infart på huvudled/
motorväg/ motortrafikled där accelerationsfält saknas

2 000

1 000

1 000

31

21 §
2 st

Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt när fordon kommer in
på en väg

2 000

1 000

1 000

Bilaga 1

background image

4

SFS 2012:262

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

32

22 §

Underlåtenhet att i cirkulationsplats iaktta väjningsplikt mot
fordon som befinner sig i cirkulationen

2 000

1 000

1 000

33

23 §
1 st

Underlåtenhet att i accelerationsfält anpassa hastigheten till
trafiken i det körfält som förare avser att köra in i eller under-
låtenhet att lämna accelerationsfält så snart det kan ske

500

500

500

34

23 §
2 st

Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att
lämna vägen eller att inte snarast möjligt ha kört in i retarda-
tionsfält

500

500

500

35

24 §

Underlåtenhet av förare vid sväng i vägkorsning eller när
körbana skall lämnas eller korsas att förvissa sig om att ma-
növern kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafi-
kanter på den körbana som föraren avser att köra in på

1 000

500

500

36

25 §

Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före vägkorsning

500

500

500

37

26 §
2 st
och 3 st

Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning vid
sväng

500

500

500

38

27 §

Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning efter
sväng till flerfältig körbana

500

500

500

39

29 §

Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före korsande eller
lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning

500

500

500

Möte och omkörning

40

30 §

Underlåtenhet att hålla till höger eller lämna betryggande av-
stånd i sidled vid möte eller underlåtenhet att stanna vid hin-
der för att låta mötande passera

1 000

500

500

41

31 §

Omkörning av annat fordon till höger eller vänster trots att
detta inte varit tillåtet

1 000

500

500

42

32 §
1 st

Orsakat fara vid egen omkörning

1 500

500

500

43

32 §
2 st
och 3 st

Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat
omkörning eller omkörning trots att framförvarande givit
tecken som visar att han ämnar köra om annat fordon eller
föra sitt fordon till vänster

1 200

500

500

44

33 §

Underlåtenhet att vid omkörning lämna betryggande avstånd
i sidled

1 000

500

500

Möte och omkörning på väg

45

35 §

Omkörning av järnvägståg eller spårvagn till vänster trots att
detta inte varit tillåtet

1 000

500

500

46

36 §
1 st

Omkörning då det körfält som skulle användas vid omkör-
ningen inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mö-
tande trafik eller då det fanns annat hinder mot omkörning

3 000

1 500

1 500

47

36 §
2 st

Omkörning trots att föraren saknat möjlighet att efter omkör-
ningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan
utan fara för övriga trafikanter

2 500

1 000

1 000

48

37 §

Underlåtenhet att efter omkörning till vänster hålla till höger
så snart det kan ske

1 000

500

500

49

38 §

Försvårande av omkörning

1 000

500

500

Bilaga 1

background image

5

SFS 2012:262

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

50

39 §
1 st eller
2 st

Otillåten omkörning strax före/i vägkorsning eller plankors-
ning

1 000

500

500

51

39 §
3 st

Omkörning i backkrön eller kurva med skymd sikt

3 000

1 500

1 500

52

40 §

Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat
övergångsställe/ cykelöverfart

3 000

1 500

1 500

Vändning, backning, körfältsbyte m.m.

53

43 §

Otillåten förflyttning i sidled eller försvårat annans inkörning
i eget körfält

1 000

500

500

54

45 §
1 st

Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att
lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim el-
ler lägre

1 000

500

500

55

45 §
2 st

Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet vid start av buss
från busshållplats

1 000

Stannande och parkering

56

50 §
1 st

Underlåtenhet att, när fordon stannats eller parkerats, vidtaga
åtgärder för att hindra att fordonet kommer igång av sig
självt

500

500

500

57

50 §
2 st

Underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att
fordon obehörigen brukas av annan

2 000

500

500

58

50 §
3 st
1 men

�ppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller
onödig olägenhet uppstår

1 200

1 200

1 200

1 200

59

50 §
3 st
andra
men

På- eller avstigning samt på- eller avlastning på sådant sätt
att fara eller onödig olägenhet uppstår

1 000

1 000

1 000

1 000

60

51 §

Underlåtenhet att flytta fordon som på grund av olyckshän-
delse, motorfel eller liknande orsak blivit stående

1 000

1 000

500

Stannande och parkering på väg

61

57 §
1 st

Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel

800

62

57 §
2 st

Felaktig typ eller placering av varningstriangel

500

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare

63

58 §

Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående på gångba-
nor, vägar avsedda för gående, i terräng samt vid utfart från
fastighet eller underlåtenhet att vid möte eller omkörning
lämna gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan

1 000

500

500

64

58 §
4 st

Underlåtenhet att stanna före hållplats utan refug när spår-
vagn eller buss stannat vid hållplatsen

1 200

1 000

1 000

65

59 §

Underlåtenhet att lämna cyklande och förare av moped klass
II företräde på cykelbana

1 200

500

500

Bilaga 1

background image

6

SFS 2012:262

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

66

60 §
1 st

Underlåtenhet att lämna gående tillfälle att passera på beva-
kat övergångsställe

2 000

1 000

1 000

67

60 §
2 st

Underlåtenhet att efter sväng i korsning köra med låg hastig-
het och iaktta väjningsplikt mot gående vid bevakat över-
gångsställe

2 000

1 000

1 000

68

60 §
3 st

Underlåtenhet att lämna cyklande eller förare av moped klass
II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart

1 500

1 000

1 000

69

60 §
3 st

Underlåtenhet att efter sväng i korsning köra med låg hastig-
het och iaktta väjningsplikt mot cyklande eller förare av mo-
ped klass II på bevakad cykelöverfart

2 000

1 000

1 000

70

61 §
1 st

Underlåtenhet att iaktta väjningsplikt mot gående som gått ut
eller just skall gå ut på obevakat övergångsställe.

3 000

1 500

1 500

71

61 §
2 st

Underlåtenhet att anpassa hastigheten så att det inte uppstår
fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelöver-
fart

2 000

1 000

1 000

72

61 §
3 st

Underlåtenhet att efter cirkulationsplats eller vägkorsning
iaktta väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass
II som är ute på eller skall färdas ut på obevakad cykelöver-
fart

2 000

1 000

1 000

73

62 §

Underlåtenhet att anpassa körsätt med följd att fordonet
måste stannas på övergångsställe eller cykelöverfart

1 000

500

500

74

64 §

Underlåtenhet att använda ljus eller ljudsignal för att före-
bygga eller avvärja fara eller ge signal längre än nödvändigt

500

500

500

75

65 §
1 st

Underlåtenhet att vid start från vägkant/vändning/sväng/ kör-
fältsbyte eller annan icke oväsentlig ändring av fordonets
placering i sidled ge tecken om detta på föreskrivet sätt

500

500

500

76

65 §
2 st

Underlåtenhet att vid stannande eller hastighetsminskning ge
tecken på föreskrivet sätt

500

500

500

Belysning

77

67 §

Användande av lykta eller strålkastare på sådant sätt att an-
nan förare kan bländas

1 000

1 000

500

Belysning vid färd på väg

78

68-70 §§

Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd

A. Under mörker, gryning, skymning eller då väderleksför-
hållandena eller liknande omständigheter föranleder det ex-
empelvis vid dimma, i tunnel etc

B. I andra fall (dagsljus)
* endast 68 §

1 200

500

500

500

*500

*500

79

71 §
3 st

Otillåtet samtidigt användande av ljus som avses i första
stycket, dimljus eller halvljus

500

500

80

72 §

Användande av dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig ne-
derbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden

500

500

Bilaga 1

background image

7

SFS 2012:262

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

81

72 §

Användande av dimbakljus på sådant sätt att förare av bak-
omvarande fordon kan bländas

1 000

1 000

82

73 §

Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med
lykta eller strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som
visar vitt/gult ljus framåt och/eller rött ljus bakåt när omstän-
digheterna kräver det

1 000

500

500

83

74 §

Stannande eller parkering av fordon på väg utan tillfredsstäl-
lande belysning

1 200

500

500

84

76 §

Visande av annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under
färd eller otillåtet visande av vitt ljus bakåt eller otillåtet an-
vändande av belysningsanordning med blinkande ljus på for-
don

500

500

500

Belysning vid färd i terräng

85

77 §

Framförande av fordon i terräng utan att ha föreskriven be-
lysning tänd

500

500

500

Fordons last

86

78 §
1 p

Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt eller möjligheter
till manövrering hindrats

1 200

500

500

87

78 §
2 p

Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktnings-
tecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymts

1 000

500

500

88

80 §

Medförande av last på otillåtet sätt eller underlåtenhet att ha
lasten fastgjord eller övertäckt

1 500

500

500

Fordons last vid färd på väg

89

81 §

Underlåtit att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt

1 500

500

500

90

82 §

Underlåtenhet att utmärka framför eller bakom fordonet ut-
skjutande last på föreskrivet sätt

A. i mörker, skymning, gryning och i övrigt när det är påkal-
lat av väderleken eller andra omständigheter

B. i annat fall

1 500

500

1 500

500

1 500

500

91

83 §

Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på före-
skrivet sätt

1 500

1 500

1 500

Bilaga 1

background image

8

SFS 2012:262

4 kap � Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

Gemensamma bestämmelser

92

2 §

Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre
bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförord-
ningen

1 200

500

93

5 § 1 st

Otillfredsställande koppling av fordon som drages
av annat fordon

1 200

1200

94

5 § 2 st

Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanord-
ningen mellan motordrivet fordon och draget for-
don, när avståndet mellan fordonen överstiger två
meter

500

500

95

6 § 1 st

6 § 2 st

Otillåtet antal passagerare i bil

Otillåtet antal passagerare på motorcykel

500

500

500

500

96

7 §

�&stadkommande av onödigt buller med motordri-
vet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan
mängd att de orsakar olägenheter

1 000

1 000

97

8 §

Onödig och störande körning med motordrivet for-
don vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att
vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg,
hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis
störs

1 000

1 000

98

9 §

Underlåtenhet att vid färd med motorcykel eller
moped använda skyddshjälm eller ha hjälmen fast-
spänd på föreskrivet sätt

1 500

1 500

1 500

99

9 §

Underlåtenhet av förare att se till att passagerare
under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvud-
skydd

2 500

Trafik med motordrivna fordon på väg

100

10 §
och
10 a §
1 st

Ej använt bilbälte

1 500

1 500

101

10 c §

Underlåtenhet av förare att se till att passagerare
under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsan-
ordning

2 500

102

13 §

Fordonståg brukats trots att kortast tillåtna avstånd
mellan axlarna underskridits

1 200

103

15 §

Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon
med för bred last

2 500

500

104

17 §

�verskridit högsta tillåtna fordonslängd

2 500

500

105

18 §

Fört fordon vars hjul, band eller medar kan med-
föra nämnvärd skada på körbanan på annan väg än
enskild

1 000

500

Bilaga 1

background image

9

SFS 2012:262

5 kap � Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

6 kap � Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
4 §

14 kap
5 §

14 kap
8 §

106

19 §
1 p

Låtit tvåhjulig motorcykel dras eller skjutas av an-
nat fordon eller spårvagn

1 000

107

19 §
2 p

Vid färd med tvåhjulig motorcykel dra eller fram-
för sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra
annat fordon än tillkopplad sidvagn

1 000

Bestämmelser om miljözon

108

22 §

Fört fordon i miljözon trots att detta inte varit tillå-
tet med det aktuella fordonet

1 000

109

24 §
1 st

Underlåtenhet att vid färd i miljözon medföra
handlingar som visar de emissionskrav som fordo-
nets motor uppfyllde vid typgodkännande, registre-
ring eller ibruktagande

1 000

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar
enligt
14 kap 3 §

110

1 §

Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av färd inte är tillåten

1 000

111

3 §

Underlåtit att stanna terrängfordon vid färd ut på väg eller lämna vägtrafikant före-
träde

2 500

112

4 §

Medtagande av passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillå-
tet

1 000

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §
alt 8 §

14 kap
3 §
alt 8 §
moped
klass 2

14 kap
6 §
alt 8 §

Gemensamma bestämmelser

113

3 §

4 a §

3 §

1. �verträdelse (förare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cy-
kel eller moped

2. Underlåtenhet av cykelförare att se till att passagerare under 15 år
använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd

3. �verträdelse (passagerare) av föreskrifterna om tillåtet antal åkande
på cykel eller moped

500

500

500

500

500

500

500

Trafik med cykel och moped vid färd på väg

114

5 §

Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn

500

500

500

115

5 §

Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant el-
ler vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn

500

500

Bilaga 1

background image

10

SFS 2012:262

7 kap � Bestämmelser för gående på väg

8 kap � Bestämmelser för trafik på gågata och gårdsgata

9 kap � Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
9 §

14 kap
10 §

116

1 § 1 st

Gående på väg ej använt gångbana eller vägren

500

117

1 § 4 st

Ledare för grupp eller procession ej använt lämplig vägren eller körbanans högra
sida

500

118

3 §

Gående korsat körbana eller cykelbana på ej föreskrivet sätt

500

119

5 §

Ledare för grupp eller procession ej haft föreskrivna lyktor

500

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

120

1 §
1 st 1 p
eller 3 p

Fört fordon med högre hastighet än gångfart eller fört fordon utan att
iaktta väjningsplikt mot gående

2 000

1 000

1 000

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 § mo-
ped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

121

1 § 1 st
1 p och
2 §

Framförande av otillåtet fordon

1 000

1 000

1 000

1 000

122

1 § 1 st
2 p och
2 §

Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafikled
på otillåten plats

1 200

123

1 § 1 st
3 p och
2 §

Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse
mellan motorvägs körbanor

1 200

124

1 § 1 st
4 p och
2 §

Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled
eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg

1 500

125

1 § 1 st
5 p och
2 §

Stannande eller parkering på motorväg eller motortrafikled
eller på avfartsväg eller avfartsväg till sådan väg

1 200

126

1 § och
2 §

Gående på motorväg eller motortrafikled

500

Bilaga 1

background image

11

SFS 2012:262

10 kap � Lokala trafikföreskrifter m.m.

Nr

Brott
mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
3 §

14 kap
3 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

127

1 § och
lokal
trafik-
föreskrift
p 9

p 10

p 11

p 12

p 12

p 13

p 20

�verträdelse av lokala trafikföreskrifter

� överträdelse av förbud mot trafik med fordon

� överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss
riktning

� överträdelse av förbud mot omkörning

� ej iakttagit väjningsplikt

� ej iakttagit stopplikt

� ej iakttagit stopplikt vid järnväg

� överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd

1 000

1 000

3 000

2 000

2 500

2 500

2 500

1 000

1 000

1 500

1 000

1 000

1 000

500

500

500

1 500

1 000

1 000

1 000

500

128

10 §
1 st

Förande av motordrivet fordon på enskild väg i strid mot tydligt ut-
märkt förbud att trafikera vägen med sådant fordon

500

500

129

14 §

p 1

p 3

p 4

p 5

p 6

p 9

p 10

Förande av fordon i strid mot föreskrift som meddelats av polismyn-
dighet, tullmyndighet eller som meddelats av den myndighet som har
hand om väg- eller gatuhållningen inom området genom att

� överträdelse av förbud mot trafik med fordon

� överträdelse av högsta tillåtna bredd eller fordonslängd

� överträdelse av förbud mot omkörning

� överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss
riktning

� överträdelse av förbud mot infart

� ej iakttagit väjningsplikt

� kört för nära framförvarande fordon

1 000

2 500

3 000

1 000

1 000

2 000

1 200

1 000

500

1 500

1 000

1 000

1 000

500

500

500

1 500

500

500

1 000

500

Bilaga 1

background image

12

SFS 2012:262

�verskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av
⬢ trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap 17 § och 9 kap 1 § 1 st 6 p),
⬢ föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap 17 § eller 9 kap 1 §,
⬢ bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbe-
gränsning (4 kap 20�21 §§ och 5 kap 5 §),
⬢ lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av 10 kap 1 § 1 st 14 p eller
15 p, eller
⬢ tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullmyndighet eller av den myndighet
som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området (10 kap 14 § 1 st 7 p).

Regler om ansvar finns i 14 kap 3 § och 6 §.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastig-
hetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen skall ordningsboten bestämmas
med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen.

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer skall särskilt beaktas om gär-
ningen är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Nr

Bot när begränsningen är

130

�verträdelse km/tim

50 km/tim eller lägre

högre än 50 km/tim

1�10

2 000

1 500

11�15

2 400

2 000

16�20

2 800

2 400

21�25

3 200

2 800

26�30

3 600

3 200

31�35

4 000

3 600

36�

4 000

4 000

Bilaga 1

background image

13

SFS 2012:262

Regler om maximilast och axeltryck m.m.

Ansvar föreskrivs för
⬢ fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap 11 §
⬢ förare � under förutsättning att denne känt till eller bort känna till hindret för fordonets bru-
kande � i 14 kap 4 § första meningen
⬢ den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap 4 § andra meningen jämförd med 14 kap 11 §

Vinterdäck

Nr

Brott mot

Ledtext

131

4 kap 3 §

Fört fordon med släpvagn trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt över-
skridits med
a.

1�20 %

..............................................................................

b. 21�30 %

..............................................................................

c. 31�40 %

..............................................................................

d. 41%�

..............................................................................

2 000
2 500
3 000
4 000

132

4 kap 4 §

Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast
överskridits med
a.

1�20 %

..............................................................................

b. 21�30 %

..............................................................................

c. 31�40 %

..............................................................................

d. 41%� ..............................................................................................

2 000
2 500
3 000
4 000

133

4 kap 12 § alt. 10 kap
1 § 15 p och lokal trafik-
föreskrift eller 10 kap
14 § 2 p

Fordon/ fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna axeltryck/
boggitryck/trippelaxeltryck/bruttovikt överskridits med
a.

1�10 %

..............................................................................

b. 11�20 %

..............................................................................

c. 21�30 %

..............................................................................

d. 31�40 %

..............................................................................

e. 41%�

..............................................................................

1 500
2 000
2 500
3 000
4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Ansvar enligt

14 kap
4 §

14 kap
11 §

134

4 kap 18 a §

Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinter-
däck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning
skall användas

1 200

1 200

Bilaga 1

background image

14

SFS 2012:262

Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m.

Med beteckningarna EG 561/2006 och EEG 3821/85 avses

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om
harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets för-
ordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85,

dels Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid väg-
transporter.

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Ansvar för medlem av fordonsbesättning enligt 9 kap. 4 §

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

Bilaga 1 avsnitt V 4
resp. bilaga 1B avsnitt V
3 EEG 3821/85

Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

2

art. 5.1 och 5.2 EG 561/
2006

Inte iakttagit regler om lägsta ålder för konduktör/förarbiträde

2 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3

art. 6.1 EG 561/2006

�verskridit daglig kör-
tid (9 timmar) om ut-
sträckning till 10 timmar
inte varit tillåten

mer än 9 men högst 10 timmar

1 000

mer än 10 men högst 11 timmar

2 000

mer än 11 timmar

4 000

4

art. 6.1 EG 561/2006

�verskridit daglig kör-
tid (10 timmar) vid tillå-
ten utsträckning

mer än 10 men högst 11 timmar

1 000

mer än 11 men högst 12 timmar

2 000

mer än 12 timmar

4 000

5

art. 6.2 EG 561/2006

�verskridit körtid per
vecka

mer än 56 men högst 60 timmar

1 000

mer än 60 men högst 70 timmar

2 000

mer än 70 timmar

4 000

6

art. 6.3 EG 561/2006

�verskridit samman-
lagd körtid under två
veckor i följd

mer än 90 men högst 100 timmar

1 000

mer än 100 men högst 112 timmar 30 mi-
nuter

2 000

mer än 112 timmar 30 minuter

4 000

Bilaga 7

background image

15

SFS 2012:262

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

7

art. 7 EG 561/2006

�verskridit oavbruten
körtid

mer än 4 timmar 30 minuter men högst 5
timmar

1 000

mer än 5 men högst 6 timmar

2 000

mer än 6 timmar

4 000

8

art. 4g) och 8.2 EG 561/
2006

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 11 timmar)
om reducerad dygnsvila
inte varit tillåten

mindre än 11 men lägst 10 timmar

1 000

mindre än 10 men lägst 8 timmar 30 minu-
ter

2 000

mindre än 8 timmar
30 minuter

4 000

9

art. 4g) och 8.2 EG 561/
2006

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar) om
reducerad dygnsvila va-
rit tillåten

mindre än 9 men lägst 8 timmar

1 000

mindre än 8 men lägst 7 timmar

2 000

mindre än 7 timmar

4 000

10

art. 4g) och 8.2 EG 561/
2006

Otillräcklig uppdelning
av dygnsvilan (mindre
än 3 + 9 timmar)

3 timmar + (mindre än 9 men lägst 8 tim-
mar)

1 000

3 timmar + (mindre än 8 men lägst 7 tim-
mar)

2 000

3 timmar + (mindre än 7 timmar)

4 000

11

art. 8.5 EG 561/2006

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar) vid
multibemanning

mindre än 9 men lägst 8 timmar

1 000

mindre än 8 men lägst 7 timmar

2 000

mindre än 7 timmar

4 000

12

art. 4h) och 8.6 EG 561/
2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 24 timmar)

mindre än 24 men lägst 22 timmar

1 000

mindre än 22 men lägst 20 timmar

2 000

mindre än 20 timmar

4 000

13

art. 4h) och 8.6 EG 561/
2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 45 timmar)
om reducerad veckovila
inte varit tillåten

mindre än 45 men lägst 42 timmar

1 000

mindre än 42 men lägst 36 timmar

2 000

mindre än 36 timmar

4 000

14

art. 8.6a EG 561/2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 90 timmar)
vid uppskjuten veckovila

mindre än 90 men lägst 84 timmar

1 000

mindre än 84 men lägst 76 timmar

2 000

mindre än 76 timmar

4 000

15

art. 8.6a EG 561/2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 69 timmar)
vid uppskjuten veckovila
om reducerad veckovila
inte varit tillåten

mindre än 69 men lägst 65 timmar

1 000

mindre än 65 men lägst 57 timmar

2 000

mindre än 57 timmar

4 000

16

art. 12 2 men EG
561/2006

Inte angivit skäl för avvikelse från art 6-9

1 000

17

art. 3.1 EEG 3821/85

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts

4 000

18

art. 14.4a 3 st EEG
3821/85

Föraren har fler än ett giltigt förarkort

4 000

19

art. 14.4a 3 st
EEG 3821/85

Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort

4 000

20

art. 14.4a 3 st
EEG 3821/85

Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått
ut

4 000

21

art. 15.1 EEG 3821/85

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort,
med läsliga uppgifter

1 000

Bilaga 7

background image

16

SFS 2012:262

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

22

art. 15.1 EEG 3821/85

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort,
med oläsliga uppgifter

4 000

23

art. 15.1 EEG 3821/85

Utebliven ansökan inom sju kalenderdagar om ersättning av förarkort
som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits

2 000

24

art. 15.1 EEG 3821/85

Inte gjort/på rätt sätt hanterat utskrift

4 000

25

art. 15.2 EEG 3821/85

Felaktig användning av diagramblad/förarkort

4 000

26

art. 15.2 EEG 3821/85

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar
registreringen av relevanta uppgifter

4 000

27

art. 15.2 EEG 3821/85

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket inte påver-
kar registreringen av uppgifter

1 000

28

art. 15.2 EEG 3821/85

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är
avsedda för, utan försvunna uppgifter

1 000

29

art. 15.2 EEG 3821/85

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är
avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

30

art. 15.2 EEG 3821/85

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

4 000

31

art. 15.2 EEG 3821/85

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

4 000

32

art. 15.3 EEG 3821/85

Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den offici-
ella tiden i fordonets registreringsland

2 000

33

art. 15.3 EEG 3821/85

Felaktig användning av omställningsanordning

4 000

34

art. 15.5 EEG 3821/85

Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras:

Efternamn saknas på diagrambladet
Förnamn saknas på diagrambladet
Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas
Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas
Registreringsnummer saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet
Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

4 000
4 000
2 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000

35

art. 15.5a EEG 3821/85

Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren

1 000

36

art. 15.7 EEG 3821/85

Kan inte visa upp uppgifter för den innevarande dagen

4 000

37

art. 15.7 EEG 3821/85

Kan inte visa upp uppgifter för de föregående 28 dagarna

4 000

38

art. 15.7 EEG 3821/85

Kan inte visa upp manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under
innevarande dag och de föregående 28 dagarna

4 000

39

art. 15.7 EEG 3821/85

Kan inte visa upp förarkortet

4 000

40

art. 15.7 EEG 3821/85

Kan inte visa upp utskrifter som gjorts under innevarande dag och de
föregående 28 dagarna

4 000

41

art. 16.1 2 st EEG 3821/
85

Inte reparerad under resans gång

2 000

42

art. 16.2 EEG 3821/85

Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte
längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar
på fullgott sätt

4 000

43

art. 16.2 EEG 3821/85

Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknas
på tilläggsbladet

4 000

44

art. 16.2 EEG 3821/85

Underskrift saknas på tilläggsbladet

2 000

45

art. 16.3 EEG 3821/85

Förkommet eller stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade

4 000

46

4 kap 5 § 2 st

Brukat fordon trots att besiktning av färdskrivarutrustningen inte ge-
nomförts

4 000

47

4 kap 6 § 2 st

Brukat fordon trots att färdskrivarutrustningen har brister

4 000

Bilaga 7

B

background image

17

SFS 2012:262

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

48

5 kap 4 § 1 st

Saknar förarkort

4 000

49

5 kap 4 § 2 st

Lånat ut förarkort

4 000

50

5 kap 5 §

Använt förarkort för andra ändamål än som följer av förordning (EEG)
nr 3821/85

4 000

Bilaga 7

background image

18

SFS 2012:262

Brott mot förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter
inom landet

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

3 § och 12 § 1 st

Underlåtenhet av förare att ta föreskriven dygnsvila

3000

2

5 § och 12 § 1 st

Underlåtenhet av förare att fortlöpande göra
anteckningar i tidbok

3000

3

6 § 1 st och 12 §
1 st

Underlåtenhet att föra anteckningar i personlig
tidbok på föreskrivet sätt

1800

4

7 § och 12 § 1 st

Underlåtenhet av förare att under färd medföra
eller tillhandahålla tidbok

3000

5

5 § och 12 § 2 st

Underlåtenhet av arbetsgivare att fortlöpande
göra anteckningar om arbetstagares dygnsvila

3000

6

8 § och 12 § 2 st

Underlåtenhet av arbetsgivare att bevara
anteckningar på föreskrivet sätt

3000

7

9 § och 12 § 2 st

Underlåtenhet av arbetsgivare att tillhandahålla
arbetstagare kostnadsfri tidbok

1800

8

9 § och 12 § 2 st

Underlåtenhet av arbetsgivare att tillse att
arbetstagare för tidbok på föreskrivet sätt

3000

Bilaga 9

background image

19

SFS 2012:262

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Med ADR-S avses de föreskrifter som reglerar inrikes transport av farligt gods. De framgår av
bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om trans-
port av farligt gods på väg och i terräng.

Med ADR avses de föreskrifter som reglerar internationell transport av farligt gods. De fram-
går av bilagorna A och B till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
transport av farligt gods på väg och i terräng. Föreskrifterna innehåller de krav som uppställs i
den Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg
och i terräng är utfärdade med stöd av 15 § och 16 § förordningen (2006:311) om transport av
farligt gods. Ansvar för brott mot föreskrifter som är utfärdade med stöd av förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods föreskrivs i 16 § andra och tredje stycket lagen
(2006:263) om transport av farligt gods.

I bilagan upptagna brott kan lagföras genom utfärdande av föreläggande om ordningsbot. �v-
riga brott mot ADR-S och ADR ska rapporteras till åklagare.

Ansvarskoder, förklaring
A � Avsändare
B � Transportör, åkeri
C � Förare
D � Mottagare
E � Annan besättningsmedlem
F � Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank,
lossare)

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

Godsdeklaration

1

5.4.1
8.1.2.1(a)

5.4.1
8.1.2.1(a)

Saknas/ej medförd (värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6)

C 3000
F 3000

2

5.4.1
8.1.2.1(a)

5.4.1
8.1.2.1(a)

Saknas/ej medförd (transport överskridande värdeberäknad mängd
enligt 1.1.3.6)

C 4000
F 4000

3

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgift om ⬦⬦⬦saknas (uppgift om UN-nummer,
officiell transportbenämning, klassificeringskod eller uppgift om
klass 7, nettovikt klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp,
uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur, restriktions-
kod för tunnel)
Anm. aktuell brist anges, högst en brist

C 2500
F 2500

Bilaga 10

background image

20

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

4

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgifter om ⬦⬦⬦saknas (uppgift om UN-nummer,
officiell transportbenämning, klassificeringskod eller uppgift om
klass 7, nettovikt klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp,
uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur, restriktions-
kod för tunnel)
Anm. aktuella brister anges (två brister)

C 3000
F 3000

5

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgifter om ⬦⬦⬦saknas (uppgift om UN-nummer,
officiell transportbenämning, klassificeringskod eller uppgift om
klass 7, nettovikt klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp,
uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur, restriktions-
kod för tunnel)
Anm. aktuella brister anges, (tre brister)

C 3500
F 3500

6

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgifter om ⬦⬦⬦saknas (uppgift om UN-nummer,
officiell transportbenämning, klassificeringskod eller uppgift om
klass 7, nettovikt klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp,
uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur, restriktions-
kod för tunnel)
Anm. aktuella brist anges (mer än tre brister)

C 4000
F 4000

7

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgift om ⬦⬦saknas (andra uppgifter som krävs en-
ligt ADR/ADR-S än uppgift om UN-nummer, officiell transport-
benämning, klassificeringskod eller uppgift om klass 7, nettovikt
klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp, uppgift om kontroll-
tempertur/nödlägestemperatur, restriktionskod för tunnel)
Anm. aktuell brist anges, högst en brist

A 3000
C 1500
F 1500

8

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgifter om ⬦⬦..saknas (andra uppgifter som krävs
enligt ADR/ADR-S än uppgift om UN-nummer, officiell trans-
portbenämning, klassificeringskod eller uppgift om klass 7, netto-
vikt klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp, uppgift om
kontrolltemperatur/nödlägestemperatur, restriktionskod för tun-
nel)
Anm: aktuella brister anges, högst två brister

A 4000
C 2000
F 2000

9

5.4.1

5.4.1

Bristfällig, uppgifter om⬦⬦..saknas (andra uppgifter som krävs
enligt ADR/ADR-S än uppgift om UN-nummer, officiell trans-
portbenämning, klassificeringskod eller uppgift om klass 7, netto-
vikt klass 1, etikettförlaga/or, förpackningsgrupp, uppgift om
kontrolltemperatur/nödlägestemperatur, restriktionskod för tun-
nel)
Anm: aktuella brister anges, tre eller flera brister

C 2500
F 2500

10

1.4.2
5.4.1

1.4.2
5.4.1

Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, överensstämmer ej med
transporterat gods

C 4000
F 4000

11

5.4.1.1.1

5.4.1.1.1

Uppgifter ej angivet i rätt ordningsföljd och/eller andra uppgifter
inskjutna, med undantag av sådana som ADR/ADR-S föreskriver.

A 2000
C 1000
F 1000

12

5.4.1.1.2

5.4.1.1.2

Uppgifter ej tydligt läsbara

A 2000
C 1000
F 1000

13

5.4.1.4

5.4.1.4

Språkkrav ej uppfyllt/uppfyllda
(anm: undantag ADR-S 10.4)

A 2000
C 1000
F 1000

Bilaga 10

background image

21

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

Dokumentation reducerade mängder

14

3.5.6

3.5.6

Notering om farligt gods i reducerade mängder samt antal kollin
saknas i transportdokument

A 2000
C 1000
F 1000

Dokumentation gasbehandlad lastbärare

15

5.5.2.4

5.5.2.4

Dokumentation saknas eller är bristfällig

C 2500
F 2500

Stuvningsintyg

16

5.4.2,
8.1.2.1 (a)

5.4.2,
8.1.2.1 (a)

Ej medförd/ej tillhandahållen/saknas/bristfällig

A 3000
B 3000
C 1500
F 1500

Skriftliga instruktioner (transportkort)

17

5.4.0,
5.4.3
8.1.2.1(b)

5.4.0,
5.4.3
8.1.2.1(b)

Ej tillhandahållen/ej medförd

C 3000
E 3000

18

5.4.3

5.4.3

Bristfällig, överensstämmer ej med förlaga

B 3000
C 1500

19

5.4.3.2

5.4.3.2

Språkkrav ej uppfyllt/uppfyllda (förare/fordonsbesättning kan ej
läsa eller förstå)

B 4000
C 2000
E 2000

20

5.4.3.1,
8.1.2.3

5.4.3.1,
8.1.2.3

Ej förvarad lätt åtkomlig i förarhytten/ej lätt tillgänglig

C 2000

21

5.4.3.3

5.4.3.3

Ej tagit reda på vilket farligt gods som är lastat och/eller ej stude-
rat de skriftliga instruktionerna, innan färden påbörjades

C 2000
E 2000

Särskilda avtal/temporära avvikelser/tillstånd för utförande av transport

22

5.4.1.2.1 c)
och d)
5.4.1.2.3.3

5.4.1.2.1 c)
och d)
5.4.1.2.3.3

Kopia av behörig myndighets tillstånd saknas

C 3000

23

8.1.2.2(c)

8.1.2.2(c)

Kopia av behörig myndighets tillstånd ej medförd

A 3000
B 3000
C 1500

Bilaga 10

background image

22

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

24

7.5.11 CV1
(1) (a)

7.5.11
CV1 (1) (a)

Saknas/ej medförd

B 3000
C 1500

25

7.5.11 CV1
(1) (b)

7.5.11
CV1 (1) (b)

Förhandsanmälan ej gjord (utom tättbebyggt område)

B 3000
C 1500

Identitetshandling med foto

26

1.10.1.4
8.1.2.1(d)

1.10.1.4
8.1.2.1(d)

Identitetshandling ej medförd

C 3000
E 3000

Godkännandecertifikat

27

9.1.3

9.1.3

Saknas

C 4000

28

9.1.3

9.1.3

Giltighetstid utgått (mer än 30 dagar)

C 4000

29

9.1.3

9.1.3

Giltighetstid utgått (mindre än 30 dagar)

C 3000

30

8.1.2.2(a)

8.1.2.2(a)

Ej medfört giltigt

B 3000
C 1500

31

8.1.2.2(a)

8.1.2.2(a)

Ej medfört i original, endast haft kopia

B 2000
C 1000

Förarintyg

32

8.2.1.1

8.2.1.1

Saknas

C 4000

33

8.2.2.8.2

8.2.2.8.2

Giltighetstid utgått (mer än 30 dagar)

C 4000

34

8.2.2.8.2

8.2.2.8.2

Giltighetstid utgått (mindre än 30 dagar)

C 2000

35

8.2.1.1,
8.2.1.3,
8.2.1.4

8.2.1.1,
8.2.1.3,
8.2.1.4

Saknar föreskriven utbildning

C 4000

36

8.1.2.2(b)

8.1.2.2(b)

Ej medfört

C 1500

Annan ADR-utbildning

37

1.3,
8.2.3,
8.5 S12
3.5.1.1(a),
13.2.2.3,
15.2.2, 16.10

1.3,
8.2.3,
8.5 S12
3.5.1.1(a)

Saknas

C 3000
E 3000
F 3000

38

1.3.2.4
8.2.3
3.5.1.1(a),
13.2.2.3,
15.2.2, 16.10

1.3.2.4
8.2.3
3.5.1.1(a)

Ej genomgått uppdateringskurs

A 4000
B 4000
C 2000
E 2000
F 2000

39

13.2.2.3

Dokumentation om utbildning ej medförd i transporten

C 1500

Bilaga 10

background image

23

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

Hantering/stuvning/lastsäkring

40

7.5.7

7.5.7

Lastsäkring saknas/bristfällig
(�ver värdeberäknad mängd 1.1.3.6)

C 4000
F 4000

41

7.5.7

7.5.7

Lastsäkring saknas/bristfällig
(Värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6)

C 2500
F 2500

42

7.5.7.2

7.5.7.2

Ej iakttagit regler om stapling

A 4000
C 2000
E 2000
F 2000

43

7.5.7.5,
8.3.3

7.5.7.5,
8.3.3

�ppnat kolli

C 3000
E 3000

44

7.5.2

7.5.2

Samlastat kollin i fordon/lastbärare trots samlastningsförbud/krav
på separation

C 4000
F 4000

45

7.5.4

7.5.4

Ej vidtagit försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/ andra kon-
sumtionsvaror/djurfoder

C 3000
F 3000

Märkning och etikettering av kolli/overpack

46

5.1.2.1,
5.2.1.1,
5.2.1.7.2,

5.1.2.1,
5.2.1.1,
5.2.1.7.2,

UN-nummer saknas

C 3000
F 3000

47

5.1.2.1,
5.2.1.1,
5.2.1.7.2,

5.1.2.1,
5.2.1.1,
5.2.1.7.2,

UN-nummer felaktigt, överensstämmer ej med godset

C 3000
F 3000

48

5.1.2.1,
5.2.1.2
5.2.1.7.2

5.1.2.1,
5.2.1.2
5.2.1.7.2

UN-nummer ej väl synlig/läsbar

A 4000
C 2000
F 2000

49

5.2.1.4

5.2.1.4

UN-nummer saknas (en av två föreskrivna) (IBC behållare över
450 liter och storförpackning)

A 3000
C 1500
F 1500

50

3.5.4
3.4.7
3.4.8
3.4.11

3.5.4
3.4.7
3.4.8
3.4.11

Märkning av farligt gods förpackat i reducerad mängd eller farligt
gods förpackat i begränsad mängd (LQ) saknas/felaktig

F 3000

51

3.5.4
3.4.7
3.4.8
3.4.11

3.5.4
3.4.7
3.4.8
3.4.11

Märkning av farligt gods förpackat i reducerad mängd eller farligt
gods förpackat i begränsad mängd (LQ) ej tydligt synlig

A 4000
F 2000

52

5.1.2,
5.1.3,
5.2.1.3,
5.2.1.5-
5.2.1.9

5.1.2,
5.1.3,
5.2.1.3,
5.2.1.5-
5.2.1.9

Annan föreskriven märkning saknas

C 3000
F 3000

53

5.1.2.1,
5.2.2.1.1

5.1.2.1,
5.2.2.1.1

Etikett/er saknas

C 3000
F 3000

54

5.2.2.1.1
5.2.2.1.2

5.2.2.1.1
5.2.2.1.2

Etikett/er eller permanenta varningsmärke/n felaktig/a

C 3000
F 3000

Bilaga 10

background image

24

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

55

5.2.2

5.2.2

Etikett/er uppfyller ej kraven avseende ⬦⬦⬦.(preciseras) (färg,
symboler, allmän utformning, storlek, synlighet, placering och/el-
ler krav på att motstå väderpåfrestningar)

A 3000
C 1500
F 1500

56

5.2.2.1.11.1

5.2.2.1.11.1

Etikett klass 7 � ej avlägsnats/övertäckts då den inte längre har
samband med innehållet

A 2000
F 1000

57

5.2.2.1.7

5.2.2.1.7

En etikett saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på stor-
förpackning

A 3000
C 1500
F 1500

Storetiketter

58

5.3.1,
10.2

5.3.1

Saknas (samtliga)

C 4000

59

5.3.1
10.2

5.3.1

Saknas (en eller flera men inte samtliga på transportenhet/fordon/
lastbärare)

C 3000

60

5.3.1
10.2

5.3.1

Ej rätt utformad, fastsatt eller med felaktiga uppgifter (en eller
flera)

A 4000
B 4000
C 2000

61

5.3.1
10.2

5.3.1

Ej rätt placerad (en eller flera)

A 4000
B 4000
C 2000

62

5.3.1.1.5
10.2

5.3.1.1.5

Som inte längre krävs, har inte avlägsnats/täckts över

C 2000

Märkning transportenhet/container

63

5.3.2
10.5.3

5.3.2

Orangefärgade skyltar saknas (samtliga)

C 4000

64

5.3.2
10.5.3

5.3.2

Orangefärgad skylt/ar saknas (någon/några men inte samtliga)

C 3000

65

10.2

Orangefärgade skyltar saknas på uppställda fordon/ växelflak
(samtliga)

C 4000

66

10.2

Orangefärgad skylt/ar saknas på uppställda fordon/ växelflak
(anm. någon/några men inte samtliga)

C 3000

67

5.3.2

5.3.2

Orangefärgad skylt/ar ej rätt placerad/e

A 4000
B 4000
C 2000

68

5.3.2

5.3.2

Orangefärgad skylt/ar ej väl synlig/a � rätt utformad/e och/eller
rätt fastsatt/a

A 4000
B 4000
C 2000

69

5.3.3

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur
saknas (samtliga)

C 4000

70

5.3.3

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur
saknas (någon/några men inte samtliga)

C 3000

71

5.3.3

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur ej
rätt placerad/e

A 4000
B 4000
C 2000

Bilaga 10

background image

25

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

72

5.3.3

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur ej
rätt utformad/e

A 4000
B 4000
C 2000
F 2000

73

5.5.2

5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknas

C 4000
F 4000

74

5.5.2

5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad lastbärare ej rätt utformad

A 4000
B 4000
F 2000

75

5.5.2

5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad lastbärare ej rätt placerad

A 4000
B 4000
C 2000
F 2000

76

7.5.11 CV
36
3.3 SP 633

7.5.11 CV
36
3.3 SP 633

Annan föreskriven märkning saknas

C 4000
F 4000

77

7.5.11 CV
36
3.3 SP 633

7.5.11 CV
36
3.3 SP 633

Annan föreskriven märkning bristfällig/felplacerad C

2000

F 2000

78

5.3.6

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (samtliga)

C 4000

79

5.3.6

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (en eller flera men inte
samtliga)

C 3000

80

5.3.6

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen ej rätt utformad/ fastsatt

A 4000
B 4000
C 2000

81

5.3.6

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen ej rätt placerad

A 4000
B 4000
C 2000

82

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd saknas (samtliga)

A 4000
B 4000
C 2000

83

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd saknas (en eller flera men inte
samtliga)

A 3000
B 3000
C 1500

84

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd ej rätt utformad

A 3000
B 3000
C 1500

85

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

3.4.7
3.4.8
3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd ej rätt placerad

A 3000
B 3000
C 1500

86

5.3.2.1.8

5.3.2.1.8

Skylt/märkning som inte längre krävs har inte avlägsnats/täckts
över

A 4000
C 2000
F 2000

Bilaga 10

background image

26

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

�vrig utrustning och personlig skyddsutrustning, för alla etikettförlagor

87

8.1.5

8.1.5

Stoppklots/ar saknas/ej ändamålsenlig/a

B 3200
C 1600

88

8.1.5

8.1.5

Fristående varningsanordningar saknas/ur funktion/ej ändamåls-
enlig (båda två)

B 4000
C 2000

89

8.1.5

8.1.5

Fristående varningsanordning saknas/ur funktion/ej ändamålsenlig
(en av två föreskrivna)

B 3200
C 1600

90

8.1.5

8.1.5

Vätska för ögonsköljning saknas (gäller ej etikettförlagorna 1,
1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3)

B 3200
C 1600

�vrig utrustning och personlig skyddsutrustning (för varje medlem i fordonsbesätt-
ningen)

91

8.1.5

8.1.5

Varningsväst saknas

B 2400
C 1200
E 1200

92

8.1.5

8.1.5

Bärbar ljuskälla saknas

B 2400
C 1200
E 1200

93

8.1.5

8.1.5

Bärbar ljuskälla ej lämplig

B 4000
C 2000
E 2000

94

8.1.5

8.1.5

Skyddshandskar saknas

B 2400
C 1200
E 1200

95

8.1.5

8.1.5

�gonskydd saknas

B 2400
C 1200
E 1200

Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser

96

8.1.5

8.1.5

Flyktutrustning saknas
(för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1)

C 4000
E 4000

97

8.1.5

8.1.5

Skyffel saknas
(för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)

B 2400
C 1200
E 1200

98

8.1.5

8.1.5

Anordning för tätning av brunn/avlopp saknas
(för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)

B 2400
C 1200
E 1200

99

8.1.5

8.1.5

Uppsamlingskärl saknas
(för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)

B 2400
C 1200
E 1200

Brandsläckningsutrustning

100

8.1.4

8.1.4

Samtliga saknas / låg pulverkapacitet

C 4000

101

8.1.4.2

8.1.4.2

Saknas / låg pulverkapacitet vid transport av värdeberäknad
mängd enligt 1.1.3.6

C 2500

Bilaga 10

background image

27

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

102

8.1.4.1(a)

8.1.4.1(a)

a-släckare saknas / låg pulverkapacitet

B 4000
C 2000

103

8.1.4.1(b)

8.1.4.1(b)

b-släckare saknas / låg pulverkapacitet

C 2400

104

8.1.4.4

8.1.4.4

Saknar/har bristfällig standardmärkning/plombering B

2400

C 1200

105

8.1.4.4

8.1.4.4

Märkning med datum för nästa inspektion/längsta tillåtna använd-
ningstid saknas

B 2400
C 1200

106

10.6

Ej kontrollerad med en intervall av högst ett år

B 2400
C 1200

107

8.1.4.5

8.1.4.5

Ej lättillgängliga för fordonsbesättningen

B 4000
C 2000

108

8.1.4.5

8.1.4.5

Ej skyddade från vädrets inverkan

B 2400
C 1200

Passagerartransport

109

8.3.1

8.3.1

Medfört passagerare trots att detta ej varit tillåtet.

C 3000

Rökförbud

110

7.5.9,
8.3.5

7.5.9,
8.3.5

Rökning under hanteringsarbete i närheten av eller inne i fordon
och containrar

C 3000
E 3000
F 3000

Förbud mot eld eller öppen låga

111

8.5 S1(3)

8.5 S1(3)

Rökt, använt eld eller öppen låga i eller i närheten av fordon som
transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och
lossning av dessa.

C 3000
E 3000
F 3000

�vrigt

112

8.1.1

8.1.1

Transportenhet består av mer än en släpvagn/påhängsvagn
(anm: undantag ADR-S 10.7)

C 3000

113

7.5.1

7.5.1

Ej iakttagit bestämmelserna om lastning/lossning/ hantering

C 3000
D 3000
E 3000
F 3000

114

8.3.6

8.3.6

Körning av motor under lastning/lossning trots att detta ej var till-
låtet

C 3000

115

4.1.1.15

4.1.1.15

Använt fat/dunk/IBC-behållare av plast trots att tillåten använd-
ningstid passerat (hel och tät � ej läckage)

F 3000

116

10.8

Otillåten övningskörning

C 3000

117

8.4

8.4

�vervakning av fordon saknas/bristfällig
och/eller felaktig uppställning/parkering av fordon

C 3000

118

9.2.5

9.2.5

Hastighetsbegränsande anordning saknas/bristfällig

B 4000
C 2000

Bilaga 10

background image

28

SFS 2012:262

Nr

Brott mot
ADR-S
inrikes
transporter

Brott mot
ADR
internatio-
nella trans-
porter

Ledtext

Utfört transport av farligt gods trots att

Bot

119

4.1.1.1,
4.1.3.8.1,
4.3.2.3.5,
4.3.2.4.1,
4.4.2.1,
4.5.2.1,
4.7.2.1

4.1.1.1,
4.1.3.8.1,
4.3.2.3.5,
4.3.2.4.1,
4.4.2.1,
4.5.2.1,
4.7.2.1

Kolli/tank: ej förslutna/skadade/läckage/rester på utsidan

C 3000
F 3000

120

7.1.4

7.1.4

Använt storcontainer trots att den har större defekter

C 3000
F 3000

Bilaga 10

background image

29

SFS 2012:262

Brott mot lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

11 kap 2 §

Underlåtenhet att vid gods- eller persontransporter medföra erforderligt giltigt
yrkeskompetensbevis eller annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap 1 § 4
p och handling som styrker förarens identitet.

500

Bilaga 13

background image

30

SFS 2012:262

Brott mot förordning (2002:713) om försöksverksamhet med
varierande högsta tillåtna hastighet

�verskridande av högsta tillåtna hastighet

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av föreskrift avseende
hastighet som har meddelats med stöd av 3 § förordningen (2002:713) om försöksverksamhet
med varierande högsta tillåtna hastighet.

Regler om ansvar finns i 6 § förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande
högsta tillåtna hastighet.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild has-
tighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen ska ordningsboten bestäm-
mas med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen.

Vid allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer ska särskilt beaktas om gärningen
är att bedöma som vårdslöshet i trafik.

Nr

Bot när begränsningen är

1

�verträdelse km/tim

50 km/tim eller lägre

högre än 50 km/tim

1�10

2 000

1 500

11�15

2 400

2 000

16�20

2 800

2 400

21�25

3 200

2 800

26�30

3 600

3 200

31�35

4 000

3 600

36�

4 000

4 000

Bilaga 24

background image

31

SFS 2012:262

Brott mot förordning (1998:786) om behöriga myndigheter m.m.
i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES)

Med beteckningarna EG 1072/2009, EG 1073/2009 samt 917/2002/EG avses

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om ge-
mensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg,

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om ge-
mensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006

respektive

den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG av den 3 oktober 2002 om in-
gåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss.

Ansvar för förare enligt 5 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

Artikel 4.3 andra me-
ningen EG 1073/2009

Inte medfört/visat upp bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd (person-
trafik)

3 000

2

Artikel 19.1
EG 1073/2009

Inte medfört/visat upp tillstånd vid linjetrafik (persontrafik)

3 000

3

Artikel 19.1
EG 1073/2009

Inte medfört/visat upp kontrolldokument vid tillfällig trafik (person-
trafik)

3 000

4

Artikel 4.6 andra me-
ningen
EG 1072/2009

Inte medfört/visat upp bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd (gods-
trafik)

3 000

5

Artikel 5.6 tredje me-
ningen
EG 1072/2009

Inte visat upp förartillstånd (godstrafik)

3 000

6

Artikel 17.1
EG 1073/2009

Inte i fordonet förvarat/visat upp färdblad vid cabotagetrafik som be-
drivs som tillfällig trafik (persontrafik)

3 000

7

917/2002/EG
Artikel 18

Inte medfört/visat upp kontrolldokument vid avreglerad tillfällig tra-
fik (persontrafik)

3 000

8

917/2002/EG
Artikel 18

Inte medfört/visat upp tillstånd vid icke-avreglerad tillfällig trafik
(persontrafik)

3 000

9

917/2002/EG
Artikel 20

Inte medfört/visat upp en bestyrkt kopia av tillstånd vid tillfällig inter-
nationell trafik (persontrafik)

3 000

Bilaga 25

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012