SFS 2012:265 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

120265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan
och utbetalning av pension m.fl. förmåner;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:782) om ansökan

och utbetalning av pension m.fl. förmåner

1

dels att 2�4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

De bestämmelser om ansökan som finns i 110 kap. 4, 9 och 12 §§ soci-

alförsäkringsbalken tillämpas också i fråga om anmälan om återkallelse eller
minskning av uttag av ålderspension.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
2 § 2010:1719
3 § 2010:1719
4 § 2009:1195.

SFS 2012:265

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012