SFS 2012:266 Förordning om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

120266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:986) om
sjukersättning och aktivitetsersättning;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2002:986) om sjukersättning

och aktivitetsersättning

1 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2010:1720.

SFS 2012:266

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012