SFS 2012:267 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

120267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:562) med vissa bemyn-

diganden för Försäkringskassan

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

het av

1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, gravi-

ditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, vårdbidrag, sjuk-
penning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitets-
ersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, handikappersättning
och boendetillägg,

2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till

sjukersättning eller aktivitetsersättning,

3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om

förfrågningar och besök,

4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-

smittade, och

5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning en-

ligt 20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkringsskyd-

det ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten, om fö-
reskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av

utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:902.

2 Senaste lydelse 2011:1524.

SFS 2012:267

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012