SFS 2012:268 Förordning om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

120268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa
bemyndiganden för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:1175) med vissa be-

myndiganden för Pensionsmyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Pensionsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkstäl-

lighet av socialförsäkringsbalken när det gäller

1. allmän ålderspension och särskilt pensionstillägg,
2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av

premiepension,

3. äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg när det gäller
� ansökningsförfarandet, utom när det gäller bostadstillägg till sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning,

� beräkning av bostadskostnad,
� beräkning av årsinkomst,
� beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
� ändrad folkbokföring,
� utbetalning,
4. bevis enligt 110 kap. 15 §.
Innan Pensionsmyndigheten meddelar föreskrifter om bostadstillägg eller

bevis enligt första stycket 4 ska myndigheten inhämta ett yttrande från För-
säkringskassan, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighe-
tens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1738.

SFS 2012:268

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012