SFS 2012:273 Lag om trygg naturgasförsörjning

120273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om trygg naturgasförsörjning;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder
för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv
2004/67/EG

2.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som definieras i naturgaslagen (2005:403) har

samma betydelse i denna lag.

Behörig myndighet

3 §

Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet en-

ligt förordning (EU) nr 994/2010.

Företagsplaner

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbru-
kar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en kris-
plan för företagets verksamhet (företagsplaner).

Tillsyn

5 §

Den behöriga myndigheten utövar tillsyn över att

1. förordning (EU) nr 994/2010 och de åtgärdsplaner och krisplaner som

har upprättats enligt förordningen följs, och

2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen

följs.

1 Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211.

2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 1 (Celex 32010R0994).

SFS 2012:273

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:273

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

6 §

Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar

och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att den
behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning
(EU) nr 994/2010 och denna lag.

7 §

Den behöriga myndigheten får meddela de förelägganden som behövs

för att se till att de föreskrifter och planer som omfattas av tillsynen följs. Ett
föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Avgifter

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som den behöriga
myndigheten har enligt förordning (EU) nr 994/2010 samt enligt denna lag
och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

�verklagande

9 §

Ett beslut om föreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

ANNIE L��F
(Näringsdepartementet)