SFS 2012:274 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

120274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)2

dels att 8 a kap. och 10 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsan-

läggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i
vissa fall.

10 kap.

1 §

4

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att

1. denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och

villkor som har meddelats med stöd av lagen följs, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 följs.

Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 7 kap. med undantag för 5 och

6 §§, 8 kap. med undantag för 13�20 §§ och inte heller bestämmelserna i
5 kap.

1 Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211.

2 Senaste lydelse av
8 a kap. 1 § 2006:646

8 a kap. 6 § 2006:646

8 a kap. 2 § 2006:646

8 a kap. 7 § 2006:646

8 a kap. 3 § 2008:901

8 a kap. 8 § 2006:646

8 a kap. 4 § 2006:646

10 kap. 5 a § 2006:646

8 a kap. 5 § 2006:646

rubriken till 8 a kap. 2006:646.

3 Senaste lydelse 2006:646.

4 Senaste lydelse 2011:713.

SFS 2012:274

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:274

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

11 kap.

4 §

5

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 §

första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt
beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning enligt 7 kap. 2 §
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av

andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:646.