SFS 2012:275 Förordning om trygg naturgasförsörjning

120275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om trygg naturgasförsörjning;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om
åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets
direktiv 2004/67/EG

1 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273)

om trygg naturgasförsörjning.

Behörig myndighet

2 §

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet

enligt förordning (EU) nr 994/2010.

�verenskommelser mellan behöriga myndigheter

3 §

Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myndig-

heter i andra medlemsstater inom ramen för ett sådant samarbete som avses i
artikel 4.3 i förordning (EU) nr 994/2010.

Marknadstester

4 §

Energimyndigheten ska se till att de marknadstester som avses i

artikel 6.10 i förordning (EU) nr 994/2010 genomförs.

Kapacitet för omvända flöden

5 §

Energimyndigheten prövar ärenden om kapacitet för omvända flöden

eller undantag enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 994/2010.

1 EUT L 295, 12.11.2010, s. 1 (Celex 32010R0994).

SFS 2012:275

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:275

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Tillkännagivande av krisnivåer

6 §

Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att

tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 10.3 i förordning (EU) nr
994/2010.

När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket

omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten
med all nödvändig information.

Bemyndiganden

Företagsplaner

7 §

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för natur-

gasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en före-
byggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företags-
planer).

Insamling av information

8 §

Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna

den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra
sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 994/2010 och lagen (2012:273) om
trygg naturgasförsörjning.

�verklagande

9 §

Energimyndighetens beslut enligt artikel 7.4 i förordning (EU) nr

994/2010 får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)