SFS 2012:276 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

120276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1153) med instruk-

tion för Statens energimyndighet

dels att 2 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 23 §, samt närmast

före 23 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

1

Statens energimyndighet ska

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning

av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för

en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft,

3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning, utveckling, demonstra-

tion, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-
duktion av ny teknik och nya tjänster samt nyttiggörande av resultat från så-
dan verksamhet,

4. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga
naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG

2,

5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade ener-

gipolitiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och

särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och
betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den
ekonomiska tillväxten,

7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och

främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken,

9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara

1 Senaste lydelse 2012:3.

2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 1 (Celex 32010R0994).

SFS 2012:276

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:276

för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och
17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,

11. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta beho-

ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-
ning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energian-
vändande utrustning,

12. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
13. tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra

och föreslå förbättringar av systemet för handel med utsläppsrätter,

14. medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt inom ramen för

Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer JI och CDM samt
liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade under Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändring eller inom ramen för beslu-
tet om ansvarsfördelning inom EU,

15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med ut-

gångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i en-
lighet med prioriteringarna i En nationell strategi för regional konkurrens-
kraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013,

16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

17. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i en-

lighet med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energi-
källor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG samt i enlighet med bilagorna II, III, V, VI och VII till di-
rektivet, och

18. inom sitt ansvarsområde för energiberedskap bedriva omvärldsbevak-

ning och analys samt utveckla och samordna samhällets krisberedskapsför-
måga och stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området.

17 §

3

Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram under-

lag till sådan rapportering som faller inom myndighetens ansvarsområde.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsver-

ket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Avgifter

23 §

Statens energimyndighet ska ta ut försörjningstrygghetsavgifter med

stöd av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.
Myndigheten ska disponera inkomsterna i verksamhet som sker enligt för-
ordning (EU) nr 994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgas-
försörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

3 Senaste lydelse 2011:97. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2012:276

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012