SFS 2012:277 Förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

120277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa
avgifter på naturgasområdet;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 7, 8, 10 och 12 §§ förordningen (2008:1330)

om vissa avgifter på naturgasområdet ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finan-

siera

1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker

enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen (tillsynsavgift), och

2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndig-

heten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasför-
sörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG

1 samt enligt

lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift).

7 §

För en innehavare av överföringsledningar uppgår tillsynsavgiften per

kalenderår till 0,075 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta
gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslut-
ningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,15 öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår

avgiften per kalenderår till 0,15 öre per normalkubikmeter överförd natur-
gas.

8 §

2

Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storle-

ken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalnings-
tillfälle.

10 §

Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en må-

nad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rappor-
tera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas

enligt första stycket till Energimyndigheten.

1 EUT L 295, 12.11.2010, s. 1 (Celex 32010R0994).

2 Senaste lydelse 2009:859.

SFS 2012:277

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:277

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

12 §

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överfö-

ring av naturgas ska rapporteras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)