SFS 2012:279 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

120279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet ska upphöra att gälla vid utgången
av december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

SFS 2012:279

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012