SFS 2012:280 Lag om ändring i brottsbalken

120280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 8 § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

4 kap.

8 §

2

Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett

post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett
elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehem-
lighet
till böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 1993:601.

SFS 2012:280

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012