SFS 2012:282 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

120282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfaran-

det hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

28 §

2

Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 18, 19 eller
20 a § rättegångsbalken, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rätte-
gångsbalken, eller hemlig rumsavlyssning enligt lagen (2007:978) om hem-
lig rumsavlyssning skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet
som är av väsentlig betydelse för utredningen, får åtgärden beslutas av åkla-
garen. I fråga om kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångs-
balken får åtgärden även beslutas av undersökningsledaren. Anmälan som
avses i tredje stycket i nämnda paragraf ska göras hos den som har fattat
beslutet. Denne ska pröva beslagsfrågan.

Om undersökningsledaren eller åklagaren har meddelat ett beslut med

stöd av första stycket, ska det genast anmälas hos rätten. Anmälan ska vara
skriftlig och innehålla skälen för beslutet. Rätten ska pröva ärendet snabbt.
Anser rätten att beslutet inte bör bestå, ska det upphävas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 2008:856.

SFS 2012:282

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012