SFS 2012:286 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

120286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16 och 17 §§

lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
ska ha följande lydelse.

1 §

2

Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt

27 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 § första stycket rättegångsbalken eller
hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a § första stycket rättegångs-
balken får meddelas, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskild
anledning att anta att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig

frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig

befattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet
enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 § eller 10 § tredje stycket brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansie-
ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 §
lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver
nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta
en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

2 §

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation enligt 1 § får endast avse

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 2010:405.

SFS 2012:286

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:286

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommu-

nikationsutrustning som under den tid tillståndet avser innehas eller har
innehafts av den som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller
komma att användas av honom eller henne, eller

2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommu-

nikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den som
avses i 1 § under den tid tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kon-
takta.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast över-

förs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hän-
syn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses
vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

8 §

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det anges

1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,
2. vilken eller vilka av punkterna i 1 § 1�6 som ligger till grund för till-

ståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.
I ett beslut om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-

tion eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det, för-
utom de uppgifter som framgår av första stycket, anges

1. vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk kom-

munikationsutrustning tillståndet avser, och

2. om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska

kommunikationsnät.

I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska, förutom de

uppgifter som framgår av första stycket, den plats anges som tillståndet av-
ser.

9 §

Vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation får de tekniska hjälpmedel som
behövs för avlyssningen eller övervakningen användas.

11 §

3

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får inte ske av

telefonsamtal eller andra meddelanden där den som yttrar sig inte skulle ha
kunnat höras som vittne, enligt 36 kap. 5 § andra�sjätte styckena rättegångs-
balken, om det som har sagts eller på annat sätt framkommit. Om det av
avlyssningen framgår att det är fråga om ett sådant samtal eller meddelande,
ska avlyssningen omedelbart avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar från en hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation ska, i den utsträckning de omfattas av förbudet, omedelbart
förstöras.

13 §

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation ska granskas snarast möjligt. Detsamma gäller en upptag-
ning som har gjorts vid hemlig kameraövervakning. Granskningen får utfö-
ras endast av rätten, en åklagare, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen eller

3 Senaste lydelse 2010:405.

background image

3

SFS 2012:286

en polismyndighet. Efter anvisning av rätten, en åklagare eller någon av de
nämnda myndigheterna får granskningen utföras även av en sakkunnig eller
någon annan som har anlitats i ärendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att

förhindra förestående brott, bevaras så länge det behövs för att förhindra
brott. I de delar upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana upp-
gifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott ska de beva-
ras till dess att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal
har väckts, målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som rör förestående
brott eller uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att utreda brott
i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

16 §

Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § 6 ska underrättas om

åtgärden. Om åtgärden har avsett ett telefonnummer eller annan adress, en
viss elektronisk kommunikationsutrustning eller en plats som innehas av
någon annan, ska även denne underrättas. Vid hemlig kameraövervakning
behöver dock innehavaren av en sådan plats till vilken allmänheten har till-
träde inte underrättas.

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att det ärende i

vilket åtgärden vidtogs avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har fått del av

eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse behöver inte heller lämnas om
den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse.

17 §

En underrättelse enligt 16 § ska innehålla uppgift om vilket tvångs-

medel som har använts och uppgift om tiden för åtgärden. Vid hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation ska underrättelsen även innehålla uppgift om
vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk kommuni-
kationsutrustning som åtgärden har avsett. Vid hemlig kameraövervakning
ska underrättelsen även innehålla uppgift om platsen för åtgärden. Den som
har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § 6 ska få uppgift om vilken misstanke
som har legat till grund för åtgärden. Den som inte är eller har varit
misstänkt ska få uppgift om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012