SFS 2012:287 Lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

120287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att
utreda vissa samhällsfarliga brott;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2008:854) om

åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott ska ha följande lydelse.

3 §

Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig avlyssning av

elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommuni-
kation eller hemlig kameraövervakning får meddelas även om brottet inte
omfattas av de krav som ställs upp i 27 kap. 18 § andra stycket, 19 § tredje
stycket, eller 20 a § andra stycket rättegångsbalken.

4 §

Om det kan befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig av-

lyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation eller hemlig kameraövervakning skulle medföra en sådan
fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utred-
ningen, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

SFS 2012:287

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012