SFS 2012:289 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

120289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisförordningen (1998:1558);

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 § polisförordningen (1998:1558) ska

ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

1

Länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare, polis-

överintendenter, polisintendenter eller polissekreterare får fatta beslut

1. om frihetsberövande,
2. om att avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingar enligt 13 c §

polislagen (1984:387),

3. om att skaffa sig tillträde till en bostad eller något annat ställe eller för

att undersöka transportmedel enligt 20 § första och andra styckena polisla-
gen,

4. om att skaffa sig tillträde till eller förhindra tillträde till ett hus, rum

eller annat ställe m.m. eller om kroppsvisitation enligt 23 § första och andra
styckena polislagen,

5. om att förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme eller att

anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg enligt 24 § polislagen,

6. om vitesföreläggande,
7. om allmänna sammankomster och cirkusföreställningar enligt 2 kap.

ordningslagen (1993:1617),

8. om förbud att fortsätta att använda vissa platser eller lokaler enligt

3 kap. 17 § första stycket andra meningen ordningslagen,

9. om att återkalla tillstånd enligt 3 kap. 18 § ordningslagen,
10. om att någon ska vidta vissa åtgärder enligt 3 kap. 19 § ordningslagen,
11. om att polismyndigheten ska vidta vissa åtgärder enligt 3 kap. 21 §

ordningslagen,

12. om tillstånd i fråga om handel,
13. om hämtning av barn enligt 21 kap. föräldrabalken eller om åtgärder

enligt 10 § andra stycket samma kapitel,

14. om hämtning av barn enligt 18 § lagen (1989:14) om erkännande och

verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. eller om överflyttning
av barn eller om åtgärder enligt 20 § samma lag,

15. om avvisning eller om överlämnande enligt 8 kap. 4 § andra och tredje

styckena utlänningslagen (2005:716),

1 Senaste lydelse 2009:1443.

SFS 2012:289

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:289

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

16. om att ta en utlänning i förvar eller att ställa utlänningen under uppsikt

enligt 10 kap. 1�3, 6�8, 12, 13 och 17 §§ utlänningslagen,

17. om att ta emot en nöjdförklaring enligt 15 kap. 2 § utlänningslagen,
18. om verkställighet enligt 12 kap. 14 och 17 §§ utlänningslagen,
19. om att göra en anmälan som rör utvisning enligt 2 § lagen (1991:572)

om särskild utlänningskontroll, om förvar enligt 8 § första stycket samma
lag, om husrannsakan, kroppsvisitation m.m. enligt 19 § samma lag eller om
att framställa yrkande om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation m.m. enligt 21 § andra stycket samma lag,

20. om tillstånd att resa in från eller ut till något annat land enligt 6 kap.

1 § utlänningsförordningen (2006:97),

21. om förordnande av offentligt biträde,
22. om förskott för överlastavgift enligt 8 a § lagen (1972:435) om över-

lastavgift eller om att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden
enligt 8 b § samma lag,

23. om att göra en anmälan om tillträdesförbud enligt 6 § tredje stycket

lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, eller

24. om förskott för sanktionsavgift enligt 10 kap. 5 § förordningen

(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller om att ett for-
don eller fordonståg inte får fortsätta färden enligt 10 kap. 6 § samma förord-
ning.

Polismyndigheten får uppdra åt en annan anställd än som anges i första

stycket att fatta beslut i ärenden som anges där, om den anställde har den
kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)