SFS 2012:290 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

120290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:704) om
internationell rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 5 b § och 7 § förordningen (2000:704) om in-

ternationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

5 b §

1

Om beslut om tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig

avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elek-
tronisk kommunikation enligt 4 kap. 26 a § lagen (2000:562) om internatio-
nell rättslig hjälp i brottmål inte kan meddelas inom 96 timmar från det att
ansökan kom in, ska åklagaren begära förlängd tidsfrist från den ansökande
staten med att meddela ett sådant beslut. Förlängd tidsfrist får begäras med
ytterligare högst åtta dagar. Av begäran ska det framgå vilka omständigheter
som motiverar en förlängd tidsfrist.

7 §

2

Följande kostnader ska återkrävas av den ansökande staten:

1. sakkunnigs medverkan i Sverige: ersättning som har betalats till sak-

kunnig, dock inte sakkunnig som lämnat yttrande om verkställd blodunder-
sökning när bevisupptagning gjorts efter ansökan av myndighet i Danmark,
Finland, Island eller Norge,

2. överförande av en i Sverige frihetsberövad person: kostnader för trans-

port,

3. förhör genom videokonferens: kostnaderna för driften av videolänken,

arvode till tolkar och ersättning som har betalats till vittnen och sakkunniga,

4. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation: myndighets utlägg för teleoperatörs
kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd, och

5. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation: myndighets utlägg
för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

1 Senaste lydelse 2005:498.

2 Senaste lydelse 2005:498.

SFS 2012:290

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:290

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)