SFS 2012:291 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

120291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 36 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

36 §

1

Post- och telestyrelsen får efter samråd med �&klagarmyndigheten

och Rikspolisstyrelsen

1. meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation enligt 6 kap. 19 § lagen (2003:389) om elektronisk kommu-
nikation, och

2. i enskilda fall medge undantag från krav enligt 6 kap. 19 § första

stycket samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1296.

SFS 2012:291

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012