SFS 2012:293 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

120293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 21 §, 3 kap. 9 och 9 a §§, 4 kap. 10 §, rubriken närmast före

4 kap. 10 § samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 32 g�

32 i §§, och närmast före 3 kap. 32 g § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

21 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om

studerandes rätt enligt 2

kap. 10 § andra stycket studiestödslagen

(1999:1395) till studiehjälp vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård, eller
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

3 kap.

9 §

1

Det högre bidragsbeloppet enligt 3

kap. 13

§ studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier vid en sådan läroanstalt eller utbildning
som anges i avdelning A 1 i bilagan till denna förordning till studerande som

1. vid grundskoleutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från

grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning,

2. vid gymnasieutbildning: saknar examensbevis eller studiebevis eller

motsvarande från gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk
utbildning, eller

3. repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.
Trots första stycket får det högre bidragsbeloppet inte lämnas till en stude-

rande som har genomfört högskolestudier om minst 120 högskolepoäng eller
motsvarande studier i utlandet.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel för

respektive grupp av studerande som anges i första stycket. Det högre
bidragsbeloppet lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in till
Centrala studiestödsnämnden.

1 Senaste lydelse 2006:990.

SFS 2012:293

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:293

9 a §

2

Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stu-
derande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och inskri-

ven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,

2. den studerande har avbrutit sin utbildning på grundläggande eller gym-

nasial nivå i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut-
bildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola före den 1 juli 2010
och saknar slutbetyg eller motsvarande från sådan utbildning, och

3. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet får endast lämnas för studier som påbörjas

under 2011 och 2012. Det högre bidragsbeloppet får därefter lämnas till dess
att den studerande får slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grund-
läggande nivå, gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymna-
sial nivå eller studieomdöme från folkhögskola, dock längst till och med den
31 december 2014.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämn-
den.

Studiemedel i samband med att ett barn har avlidit

32 g §

En studerande som studerar med studiemedel och som är förälder

har rätt att behålla studiemedlen under den tid som anges i andra stycket, om
han eller hon helt avstår från studier i samband med att hans eller hennes
barn under 18 år har avlidit. Med förälder likställs personer som enligt
11 kap. 4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i
fråga om rätt till tillfällig föräldrapenning.

Rätten att behålla studiemedlen enligt första stycket omfattar högst två

veckor per barn och gäller tidigast från och med dagen efter den dag då bar-
net har avlidit och senast den dag som infaller 30 dagar efter den dag då bar-
net har avlidit.

32 h §

En studerande som avstår från studier enligt 32 g § ska anmäla det

till Centrala studiestödsnämnden när ledigheten från studierna inleds eller
därefter, dock senast två år från dagen för dödsfallet.

32 i §

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om verkstäl-

ligheten av 32 g och 32 h §§.

2 Senaste lydelse 2011:1598.

background image

3

SFS 2012:293

4 kap.

Avskrivning av lån som har tagits emot under sjukdomstid och viss
ledighet

10 §

3

Om någon har fått studielån för en sjukperiod eller en vårdperiod då

han eller hon har vårdat barn eller en svårt sjuk närstående enligt 3 kap.
26�32 f §§ och de bestämmelser som anges där, gäller 11 § i fråga om åter-
betalningen.

Studielån för sådan tid vid barns dödsfall som avses i 3 kap. 32 g�32 i §§

ska inte betalas tillbaka.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. �ldre bestämmelser i 3 kap. 9 och 9 a §§ gäller dock fortfarande för
� gymnasieutbildning som med stöd av ikraftträdande- och övergångsbe-

stämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) bedrivs enligt gymna-
sieförordningen (1992:394), och

� kommunal vuxenutbildning som med stöd av ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
bedrivs enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

3. Vid tillämpningen av avdelning B 1 i bilagan i dess nya lydelse ska ett

slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kun-
skaper jämställas med en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:442.

background image

4

SFS 2012:293

Bilaga

4

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymna-
sieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet

4 Senaste lydelse 2011:1598.

background image

5

SFS 2012:293

Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorut-

bildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012