SFS 2012:295 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

120295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2009:43) om stats-

bidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gym-
nasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m. samt 1�4, 7, 7 c och
13 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå

1

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesin-

riktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad sär-
skild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. När det gäller annan utbild-
ning än sådan som avses i 7 b § tillämpas förordningen för utbildning som
påbörjas under tiden 15 mars 2009�31 december 2013.

1 a §

3

Med yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning och som består av

1. orienteringskurser,
2. nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen

inom yrkesprogram, eller

3. sådana kurser som avses i 7 b §.

1 b §

4

Med viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning och som

1. består av nationella kurser, och

1 Senaste lydelse 2010:2017.

2 Senaste lydelse 2011:1601.

3 Senaste lydelse 2011:500.

4 Senaste lydelse 2010:2017.

SFS 2012:295

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:295

2. kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas

på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning.

1 c §

5

Med yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

avses i denna förordning sådan särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning och som består av kurser inom ämnen som i gymnasie-
särskolan utgör yrkesämnen inom nationella program.

2 §

6

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett belopp per års-

studieplats eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 b §, med ett
belopp per deltagarplats i heltidsutbildning.

I stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap. 2 § tredje stycket

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning gäller 7�7 b §§ denna förord-
ning.

3 §

7

Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt 1 a eller 1 b §
som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning. I stället ska, om alla
behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den
som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden.

4 §

8

Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgång på

medel, lämnas till en kommun för utbildning, om

1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med före-

tag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de
branscher som utbildningen är avsedd för,

2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad bedömning, värde-

ring och dokumentation av en deltagares tidigare förvärvade kunskaper och
kompetens,

4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen

och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvär-
vade kunskaper och kompetens, och

5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas

på utbildningen.

Statsbidrag för viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå får bara lämnas om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesin-
riktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå hos kommunen. Den
teoretiska kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå får utgöra högst
25 procent av deltagarens utbildning enligt denna förordning.

7 §

9

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt

5 Senaste lydelse 2010:2017.

6 Senaste lydelse 2010:2017.

7 Senaste lydelse 2010:2017.

8 Senaste lydelse 2011:500.

9 Senaste lydelse 2011:500.

background image

3

SFS 2012:295

vård- och omsorgsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som
motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och
transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livs-
medelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet lämnas statsbi-
drag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng.

7 c §

10

För de kurser som ingår i en yrkesinriktad särskild utbildning för

vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som vid
heltidsstudier omfattar 40 veckors utbildning.

13 §

11

Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats

enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna
förordning om kommunen

1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många års-

studieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som kommunen har
ansökt om, och

2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå, viss teoretisk kommunal vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå eller yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå utöver vad kommunen tidigare har fått bidrag för enligt
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet samt för statsbidrag för utbildning som med stöd av
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning bedrivs enligt förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning eller förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för
utvecklingsstörda.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2010:2017.

11 Senaste lydelse 2010:2017.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012