SFS 2012:296 Förordning om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

120296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1251) om
betygsrätt för viss utbildning inom
fordonsindustrin;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1251) om betygs-

rätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2011:559) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels att 1, 5, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 a § ska lyda ⬝Betyg och gymnasieexa-

men⬝,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande

lydelse.

1 §

1

En enskild juridisk person som anordnar utbildning till industritekni-

ker inom fordonsindustrin (utbildningsanordnaren) kan enligt föreskrifterna
i denna förordning få tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda
betyg och gymnasieexamen när det gäller utbildningen enligt bestämmelser
som gäller för skolväsendet, om

1. utbildningsanordnaren inte är godkänd som huvudman för utbildningen

enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), och

2. eleverna är anställda av utbildningsanordnaren.

5 §

2

För utbildningen ska förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan

för gymnasieskolan tillämpas i samma omfattning som för gymnasieskolans
yrkesprogram.

9 b §

Gymnasieexamen i form av yrkesexamen ska utfärdas för den som

har betyg på utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng, varav godkända
betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på

1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1,
2. engelska kursen 5,
3. matematik kursen 1a, och
4. gymnasiearbetet.

1 Senaste lydelse 2011:559.

2 Senaste lydelse 2011:559.

SFS 2012:296

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:296

Om en elev tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matema-

tik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i
första stycket 3.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta

betyg på idrott och hälsa kursen 1, historia kursen 1a1, samhällskunskap kur-
sen 1a1, religionskunskap kursen 1 och naturkunskap kursen 1a1.

10 §

3

Föreskrifterna om betyg m.m. i 3 kap. 15 och 17�20 §§ och 15 kap.

23�28 §§ skollagen (2010:800) och i 8 kap. 2, 3, 8, 9, 15, 24 och 26�28 §§
gymnasieförordningen (2010:2039) samt föreskrifterna om examensbevis
och studiebevis i 8 kap. 12�14 §§ och 16�18 §§ gymnasieförordningen ska
tillämpas för sådan utbildning som avses i denna förordning. Detta gäller
även de bemyndiganden för Statens skolverk att meddela föreskrifter som
finns i 8 kap. 3, 26 och 28 §.

Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs i 3 kap. 20 § skolla-

gen om huvudmannen gälla utbildningsanordnaren. Det som sägs i 15 kap.
28 § första stycket samma lag samt i 8 kap. 3, 12, 16�18, 24 och 27 §§ gym-
nasieförordningen om gymnasieskolan, ett program, studieväg eller skolen-
heten ska gälla sådan utbildning som avses i denna förordning. Det som sägs
i 8 kap. 9 § gymnasieförordningen om en annan skolenhet ska gälla en annan
utbildning.

11 §

4

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en examen

enligt denna förordning med samma innehåll som den tidigare examen inte
utfärdas.

För den som har fått en gymnasieexamen enligt denna förordning får en

yrkesexamen från industritekniska programmet i gymnasieskolan eller en
examen med samma innehåll från kommunal vuxenutbildning inte utfärdas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. De nya bestämmelserna

ska tillämpas på utbildning som har påbörjats den 1 juli 2011 eller senare.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats

före den 1 juli 2011, om inte annat följer av punkterna 3�5.

3. En elev som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som

har fortsatt eller återupptagit studierna den 1 juli 2011 eller senare ska full-
följa utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som har
påbörjats den 1 juli 2011 eller senare. Detsamma gäller för en elev som går
om ett läsår, på samma utbildning eller en annan utbildning enligt denna för-
ordning. För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas om de uppfyller de
villkor som ställs i denna förordning. I en sådan examen får betyg satta före
den 1 juli 2011 ingå om de omfattas av de föreskrifter som har meddelats
med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följande.

� Mycket väl godkänt ska motsvara A,
� Väl godkänt ska motsvara C,
� Godkänt ska motsvara E, och
� Icke godkänt ska motsvara F.

3 Senaste lydelse 2011:559. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2011:559.

background image

3

SFS 2012:296

I examensbeviset ska i sådana fall betyg anges med betygsstegen A�F och

kurser anges enligt ämnesplaner.

Om en elev har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2011, varav ett

eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle vara till
nackdel för eleven, får rektorn besluta att slutbetyg får utfärdas för eleven. I
slutbetyget får då betyg satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg
enligt denna punkt får utfärdas senast den 1 juli 2015.

4. För den som har ett slutbetyg från ett fullständigt eller utökat nationellt

program i gymnasieskolan eller motsvarande får ett slutbetyg enligt punkt 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:559)
om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning
inom fordonsindustrin inte utfärdas.

5. För den som har ett slutbetyg från en sådan utbildning som avses i

denna förordning får ett sådant slutbetyg som avses i 4 kap. 10 § förord-
ningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning inte utfärdas.

6. Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

tillämpningen av punkt 3.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012