SFS 2012:294 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

120294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder;

utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2007:1345) om stats-

bidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder ska ha följande
lydelse.

1 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

1. kortare studier om funktionshinder,
2. kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

3. studier inom särskild utbildning för vuxna.
Statsbidrag enligt första stycket 1 får lämnas till personer med funktions-

hinder och deras anhöriga i syfte att öka kunskapen om funktionshindret och
förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att ta del i sam-
hällslivet.

4 §

Statsbidrag får lämnas för

1. utbildning vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som

avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning, eller
3. särskild utbildning för vuxna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande för statsbidrag för vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:294

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012