SFS 2012:297 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

120297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 24 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 12 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

4 kap.

12 §

1

Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndig-

het om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sve-
rige har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får

överföras endast

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,
b) registrering av fordon,
c) utbyte av utländskt körkort,
d) förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 decem-

ber 1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr

1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210), eller

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter
med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 12 a §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:243.

SFS 2012:297

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012